آخرين اطلاعات مربوط به ٠٢/٠٧/١٣٩٧ ساعت:  ١٨:٥٥
نرخ برابري ارزها
  تومان دلار آمريكا پوند يورو يكصد ين ژاپن ريال عربستان دلار كانادا درهم امارات لير ترکيه دلار استراليا
تومان ١ ٠.٠٠٠٢٤ ٠.٠٠٠١٨ ٠.٠٠٠٢ ٠.٠٠٠٢٧ ٠.٠٠٠٨٩ ٠.٠٠٠٣١ ٠.٠٠٠٨٧ ٠.٠٠١٥ ٠.٠٠٠٣٣
دلار آمريكا ٤,٢٠٠ ١ ٠.٧٦٤٧٥ ٠.٨٥١٧٥ ١.١٢٦٠١ ٣.٧٥ ١.٢٩٣٥ ٣.٦٧٤٥٤ ٦.٣١٥٧٩ ١.٣٧٥٧
پوند ٥,٤٩٢ ١.٣٠٧٦٢ ١ ١.١١٣٧٧ ١.٤٧٢٣٩ ٤.٩٠٣٥٧ ١.٦٩١٤١ ٤.٨٠٤٩ ٨.٢٥٨٦٥ ١.٧٩٨٨٩
يورو ٤,٩٣١ ١.١٧٤٠٥ ٠.٨٩٧٨٥ ١ ١.٣٢١٩٨ ٤.٤٠٢٦٨ ١.٥١٨٦٣ ٤.٣١٤٠٩ ٧.٤١٥٠٤ ١.٦١٥١٣
يكصد ين ژاپن ٣,٧٣٠ ٠.٨٨٨١ ٠.٦٧٩١٧ ٠.٧٥٦٤٤ ١ ٣.٣٣٠٣٦ ١.١٤٨٧٥ ٣.٢٦٣٣٤ ٥.٦٠٩٠٢ ١.٢٢١٧٥
ريال عربستان ١,١٢٠ ٠.٢٦٦٦٧ ٠.٢٠٣٩٣ ٠.٢٢٧١٣ ٠.٣٠٠٢٧ ١ ٠.٣٤٤٩٣ ٠.٩٧٩٨٨ ١.٦٨٤٢١ ٠.٣٦٦٨٥
دلار كانادا ٣,٢٤٧ ٠.٧٧٣١ ٠.٥٩١٢٢ ٠.٦٥٨٤٩ ٠.٨٧٠٥١ ٢.٨٩٩١١ ١ ٢.٨٤٠٧٧ ٤.٨٨٢٧١ ١.٠٦٣٥٤
درهم امارات ١,١٤٣ ٠.٢٧٢١٤ ٠.٢٠٨١٢ ٠.٢٣١٨ ٠.٣٠٦٤٣ ١.٠٢٠٥٤ ٠.٣٥٢٠٢ ١ ١.٧١٨٨ ٠.٣٧٤٣٩
لير ترکيه ٦٦٥ ٠.١٥٨٣٣ ٠.١٢١٠٩ ٠.١٣٤٨٦ ٠.١٧٨٢٨ ٠.٥٩٣٧٥ ٠.٢٠٤٨ ٠.٥٨١٨ ١ ٠.٢١٧٨٢
دلار استراليا ٣,٠٥٣ ٠.٧٢٦٩ ٠.٥٥٥٩ ٠.٦١٩١٤ ٠.٨١٨٥ ٢.٧٢٥٨٩ ٠.٩٤٠٢٥ ٢.٦٧١٠٤ ٤.٥٩٠٩٨ ١
اين مقدار : از اين ارز : به اين ارز :
نتيجه :
Copyright © 2011 Tosee Saderat Bank Brokerage Co(Portfolio Management). all Rights Reserved. Powered by : Rayanhamafza.com