آخرين اطلاعات مربوط به ٢٥/٠٤/١٣٩٧ ساعت:  ١٠:٥٥
شركت‌ها
نماد: 
انتخابي: 
دارو ابوريحان در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٤/٢٥
تثبیت شده: آخرين اطلاعات:٢٥/٠٤/١٣٩٧   ساعت: ١٠:٥٥
آخرين قيمت درصد تغییر:   آخرين قيمت: ٥,٨٨٦ درصد تغییر: ٠.٢٤
بالاترین: تعداد خريدار: بهترين عرضه: ٦,١٠٠ بهترين تقاضا: ٥,٩٠٠
ميانگين قیمت: حجم معامله: سفارش عرضه: ٢ سفارش تقاضا: ١
پائین ترین: جمع معامله: تعداد عرضه: ٦,٠٠٠ تعداد تقاضا: ١,٤٤٧
اخبار
داروسازي ابوريحان - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه (حسابرسي شده) ١٧/٠٨/١٣٩١
داروسازي ابوريحان - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه ٠١/٠٨/١٣٩١
داروسازي ابوريحان - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 ٠١/٠٨/١٣٩١
داروسازي ابوريحان- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 ٠٢/٠٥/١٣٩١
داروسازي ابوريحان- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه ٠٢/٠٥/١٣٩١
داروسازي ابوريحان- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٠٨/٠٣/١٣٩١
داروسازي ابوريحان- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٠٨/٠٣/١٣٩١
داروسازي ابوريحان- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه ٠٣/٠٣/١٣٩١
داروسازي ابوريحان- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ( ٢٤/٠٢/١٣٩١
داروسازي ابوريحان- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢٤/٠٢/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: دفتر مركزي : ٦-٧٧٧٠٧١٧٣*٨-٧٧٧٠٢٠٦٧* امور سهام : ٧٧٧٠٤٢٣٠
فاكس: ٧٧٧٠٢٠٦٦
آدرس: سه راه تهران پارس ، تير انداز ، جاده دماوند ، شماره١
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
Copyright © 2011 Tosee Saderat Bank Brokerage Co(Portfolio Management). all Rights Reserved. Powered by : Rayanhamafza.com