آخرين اطلاعات مربوط به ٢٥/٠٤/١٣٩٧ ساعت:  ١٠:٥٥
شركت‌ها
نماد: 
انتخابي: 
پتروشيمي آبادان در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٤/٢٥
تثبیت شده: آخرين اطلاعات:٢٥/٠٤/١٣٩٧   ساعت: ١٠:٥٥
آخرين قيمت درصد تغییر:   آخرين قيمت: ٢,٣٥٢ درصد تغییر: ٠.٦٤
بالاترین: تعداد خريدار: بهترين عرضه: ٢,٣٢٣ بهترين تقاضا: ٢,٢٨٨
ميانگين قیمت: حجم معامله: سفارش عرضه: ١ سفارش تقاضا: ١
پائین ترین: جمع معامله: تعداد عرضه: ١٢,٢٠٠ تعداد تقاضا: ٤٣٨
اخبار
پتروشيمي آبادان - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 ٠١/٠٨/١٣٩١
پتروشيمي آبادان - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه ١٢/٠٧/١٣٩١
پتروشيمي آبادان - پيش بيني درآمد هر سهم1391/12/30 عملكرد واقعي دوره 3 ماهه (اصلاحيه) ٠٤/٠٧/١٣٩١
پتروشيمي آبادان - تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 ٢٠/٠٦/١٣٩١
پتروشيمي آبادان- معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره ٢١/٠٥/١٣٩١
پتروشيمي آبادان- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١١/٠٥/١٣٩١
پتروشيمي آبادان- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 ٠٩/٠٥/١٣٩١
پتروشيمي آبادان- معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره ٠٢/٠٥/١٣٩١
پتروشيمي آبادان- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢٦/٠٤/١٣٩١
پتروشيمي آبادان- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي سال مالي منتهي به 29/12/90 ٢١/٠٤/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ٣-٢٢٢٥٣٠١٠
فاكس: ٢٢٢٢٣٥٢٩
آدرس: خ ميرداماد ، خ نفت شمالي ، شماره ٦ ، كد پستي ١٩١٨٩، صندوق پستي ٣٣٧٧-١٥٨٧٥
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
Copyright © 2011 Tosee Saderat Bank Brokerage Co(Portfolio Management). all Rights Reserved. Powered by : Rayanhamafza.com