آخرين اطلاعات مربوط به ٠٢/٠٤/١٣٩٧ ساعت:  ١٧:٤٨
شركت‌ها
نماد: 
انتخابي: 
افست در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٤/٠٢
تثبیت شده: آخرين اطلاعات:٠٢/٠٤/١٣٩٧   ساعت: ١٧:٤٨
آخرين قيمت درصد تغییر:   آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: تعداد خريدار: بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: حجم معامله: سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: جمع معامله: تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
افست - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 ٢٢/٠٩/١٣٩١
افست - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره ١٩/٠٧/١٣٩١
افست - تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29(اصلاحيه) ١٧/٠٧/١٣٩١
افست - تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٠٣/٠٧/١٣٩١
افست - تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٠٣/٠٧/١٣٩١
افست - آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢٠/٠٦/١٣٩١
افست- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١٥/٠٥/١٣٩١
افست- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه ٢٧/٠٤/١٣٩١
افست- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 ٢٧/٠٤/١٣٩١
افست- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ١٤/٠٤/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ٦-٧٧٣٣٩٠٩٣
فاكس: ٧٧٣٣٩٠٩٧
آدرس: جاده آبعلي، سه راه سازمان آب
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
Copyright © 2011 Tosee Saderat Bank Brokerage Co(Portfolio Management). all Rights Reserved. Powered by : Rayanhamafza.com