آخرين اطلاعات مربوط به ٣٠/٠٣/١٣٩٧ ساعت:  ١٧:٠٣
شركت‌ها
نماد: 
انتخابي: 
كارتن ايران در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٣/٣٠
تثبیت شده: آخرين اطلاعات:٣٠/٠٣/١٣٩٧   ساعت: ١٧:٠٣
آخرين قيمت درصد تغییر:   آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: تعداد خريدار: بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: حجم معامله: سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: جمع معامله: تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
كارتن ايران - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) ٢٣/٠٨/١٣٩١
كارتن ايران - تصميمات مجمع عمومي عادي به‌طور فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 ٠١/٠٨/١٣٩١
كارتن ايران - خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده (به پيوست) ٢٦/٠٧/١٣٩١
كارتن ايران -آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده ١٧/٠٧/١٣٩١
كارتن ايران - زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 ٠٤/٠٧/١٣٩١
كارتن ايران - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه ٢٥/٠٦/١٣٩١
كارتن ايران- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 ١٧/٠٥/١٣٩١
كارتن ايران- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1384/12/29 ٠٦/٠٤/١٣٩١
كارتن ايران- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1380/09/30 ٠٦/٠٤/١٣٩١
كارتن ايران - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1383/09/30 ٠٦/٠٤/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ٧-٦٦٢٨٨٩٣
فاكس: ٦٦٢٨٨٩٨
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
Copyright © 2011 Tosee Saderat Bank Brokerage Co(Portfolio Management). all Rights Reserved. Powered by : Rayanhamafza.com