آخرين اطلاعات مربوط به ٢٧/٠٤/١٣٩٧ ساعت:  ٠٩:٠٥
شركت‌ها
نماد: 
انتخابي: 
ارتباطات سیار در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٤/٢٧
تثبیت شده: آخرين اطلاعات:٢٧/٠٤/١٣٩٧   ساعت: ٠٩:٠٥
آخرين قيمت درصد تغییر:   آخرين قيمت: ١٤,٤٣٣ درصد تغییر: (٠.٢٤)
بالاترین: تعداد خريدار: بهترين عرضه: ١٤,٤٠٠ بهترين تقاضا: ١٤,٣٦٢
ميانگين قیمت: حجم معامله: سفارش عرضه: ٢ سفارش تقاضا: ١
پائین ترین: جمع معامله: تعداد عرضه: ١٢,٠٩٣ تعداد تقاضا: ٧٠١
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
Copyright © 2011 Tosee Saderat Bank Brokerage Co(Portfolio Management). all Rights Reserved. Powered by : Rayanhamafza.com