آخرين اطلاعات مربوط به ٢٥/٠٤/١٣٩٧ ساعت:  ١١:١٠
شركت‌ها
نماد: 
انتخابي: 
آبادگران ایران -کیش در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٤/٢٥
تثبیت شده: آخرين اطلاعات:٢٥/٠٤/١٣٩٧   ساعت: ١١:١٠
آخرين قيمت درصد تغییر:   آخرين قيمت: ٣,٧٩٩ درصد تغییر: (١.٦٨)
بالاترین: تعداد خريدار: بهترين عرضه: ٠ بهترين تقاضا: ٠
ميانگين قیمت: حجم معامله: سفارش عرضه: ٠ سفارش تقاضا: ٠
پائین ترین: جمع معامله: تعداد عرضه: ٠ تعداد تقاضا: ٠
اخبار
مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران- كيش - تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1391/06/31 ٢٩/٠٧/١٣٩١
مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران- كيش - خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه (به پيوست) ٢٦/٠٧/١٣٩١
مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران- كيش - زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1391/06/31(اصلاحيه) ١٥/٠٧/١٣٩١
مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران- كيش - زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1391/06/31 ١٥/٠٧/١٣٩١
مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران- كيش - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1391/06/31 (حسابرسي شده) ١٢/٠٧/١٣٩١
مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران- كيش - گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1391/06/31 ١٠/٠٧/١٣٩١
مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران- كيش - گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 121391/06/31(اصلاحيه) ١٠/٠٧/١٣٩١
مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران- كيش - آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1391/06/31 ١٠/٠٧/١٣٩١
مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران- كيش - آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه 1391/06/31(اصلاحيه) ١٠/٠٧/١٣٩١
مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران- كيش - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 9 ماهه منتهي به 1391/03/31 ٠٣/٠٧/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
Copyright © 2011 Tosee Saderat Bank Brokerage Co(Portfolio Management). all Rights Reserved. Powered by : Rayanhamafza.com