آخرين اطلاعات مربوط به ٠٢/٠٤/١٣٩٧ ساعت:  ١٧:٤٨
شركت‌ها
نماد: 
انتخابي: 
شمال شرق شاهرود در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٤/٠٢
تثبیت شده: آخرين اطلاعات:٠٢/٠٤/١٣٩٧   ساعت: ١٧:٤٨
آخرين قيمت درصد تغییر:   آخرين قيمت: ٥,٣٩٤ درصد تغییر: ٤.٩٨
بالاترین: تعداد خريدار: بهترين عرضه: ٠ بهترين تقاضا: ٠
ميانگين قیمت: حجم معامله: سفارش عرضه: ٠ سفارش تقاضا: ٠
پائین ترین: جمع معامله: تعداد عرضه: ٠ تعداد تقاضا: ٠
اخبار
صنعتي و معدني شمال شرق شاهرود - افزايش قيمت سهام شركت صنعتي و معدني شمالشرق شاهرد (به پيوست) ٢٦/٠٧/١٣٩١
صنعتي و معدني شمال شرق شاهرود - جزئيات پروژه كارخانه ذغالشويي شركت صنعتي و معدني شمالشرق شاهرود ٢٤/٠٧/١٣٩١
صنعتي و معدني شمال شرق شاهرود - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه ٣١/٠٥/١٣٩١
صنعتي و معدني شمال شرق شاهرود- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 ٣١/٠٥/١٣٩١
صنعتي و معدني شمال شرق شاهرود- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه سال مالي 90 ٢٧/٠٤/١٣٩١
صنعتي و معدني شمال شرق شاهرود- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢٦/٠٤/١٣٩١
صنعتي و معدني شمال شرق شاهرود- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢٦/٠٤/١٣٩١
صنعتي و معدني شمال شرق شاهرود- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢٦/٠٤/١٣٩١
صنعتي و معدني شمال شرق شاهرود- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ٢٦/٠٤/١٣٩١
صنعتي و معدني شمال شرق شاهرود- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢٦/٠٤/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
Copyright © 2011 Tosee Saderat Bank Brokerage Co(Portfolio Management). all Rights Reserved. Powered by : Rayanhamafza.com