آخرين اطلاعات مربوط به ٢٥/٠٤/١٣٩٧ ساعت:  ١١:٠٠
شركت‌ها
نماد: 
انتخابي: 
پتروشیمی زنجان در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٤/٢٥
تثبیت شده: آخرين اطلاعات:٢٥/٠٤/١٣٩٧   ساعت: ١١:٠٠
آخرين قيمت درصد تغییر:   آخرين قيمت: ٨٦٤ درصد تغییر: (٢.٠٤)
بالاترین: تعداد خريدار: بهترين عرضه: ٠ بهترين تقاضا: ٠
ميانگين قیمت: حجم معامله: سفارش عرضه: ٠ سفارش تقاضا: ٠
پائین ترین: جمع معامله: تعداد عرضه: ٠ تعداد تقاضا: ٠
اخبار
صنايع پتروشيمي زنجان- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 ١٥/٠٥/١٣٩١
صنايع پتروشيمي زنجان- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٠٩/٠٥/١٣٩١
صنايع پتروشيمي زنجان- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢٥/٠٤/١٣٩١
صنايع پتروشيمي زنجان- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢٥/٠٤/١٣٩١
صنايع پتروشيمي زنجان- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ١٢/٠٤/١٣٩١
صنايع پتروشيمي زنجان- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ( شهرك صنعتي پتروشيمي زنجان) ١٠/٠٤/١٣٩١
صنايع پتروشيمي زنجان- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 (بازرگاني پتروشيمي زنجان) ١٠/٠٤/١٣٩١
صنايع پتروشيمي زنجان- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 (اوره وآمونياك پتروشيمي زنجان) ١٠/٠٤/١٣٩١
صنايع پتروشيمي زنجان- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٠٦/٠٤/١٣٩١
صنايع پتروشيمي زنجان- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٠٤/٠٤/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
Copyright © 2011 Tosee Saderat Bank Brokerage Co(Portfolio Management). all Rights Reserved. Powered by : Rayanhamafza.com