آخرين اطلاعات مربوط به ٠٢/٠٤/١٣٩٧ ساعت:  ١٧:٤٨
شركت‌ها
نماد: 
انتخابي: 
شيشه رازي در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٤/٠٢
تثبیت شده: آخرين اطلاعات:٠٢/٠٤/١٣٩٧   ساعت: ١٧:٤٨
آخرين قيمت درصد تغییر:   آخرين قيمت: ١,٧٣٩ درصد تغییر: ٠.٠٦
بالاترین: تعداد خريدار: بهترين عرضه: ١,٧٣٩ بهترين تقاضا: ١,٧٣٦
ميانگين قیمت: حجم معامله: سفارش عرضه: ١ سفارش تقاضا: ١
پائین ترین: جمع معامله: تعداد عرضه: ٤,٦٥٠ تعداد تقاضا: ١,١٤٨
اخبار
شيشه دارويي رازي - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه (حسابرسي شده) ٢٢/٠٨/١٣٩١
شيشه دارويي رازي - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 ٠٢/٠٨/١٣٩١
شيشه دارويي رازي - تصميمات مجمع عمومي عادي به‌طور فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 ٠١/٠٨/١٣٩١
شيشه دارويي رازي - خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده (به پيوست) ٢٤/٠٧/١٣٩١
شيشه دارويي رازي - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه ١٨/٠٧/١٣٩١
شيشه دارويي رازي - آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده ١١/٠٧/١٣٩١
شيشه دارويي رازي - اطلاعيه توزيع اوراق جديد سهام (به پيوست) ٠٥/٠٧/١٣٩١
شيشه دارويي رازي- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي صاحبان سهام 29/12/90 ١٧/٠٥/١٣٩١
شيشه دارويي رازي- آگهي ثبت افزايش سرمايه ١٥/٠٥/١٣٩١
شيشه دارويي رازي- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١١/٠٥/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: -
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
Copyright © 2011 Tosee Saderat Bank Brokerage Co(Portfolio Management). all Rights Reserved. Powered by : Rayanhamafza.com