آخرين اطلاعات مربوط به ٣٠/٠٣/١٣٩٧ ساعت:  ١٧:٠٣
شركت‌ها
نماد: 
انتخابي: 
كشت وصنعت پياذر در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٣/٣٠
تثبیت شده: آخرين اطلاعات:٣٠/٠٣/١٣٩٧   ساعت: ١٧:٠٣
آخرين قيمت درصد تغییر:   آخرين قيمت: ٣,٥٩٨ درصد تغییر: ١.١٢
بالاترین: تعداد خريدار: بهترين عرضه: ٣,٥٨٨ بهترين تقاضا: ٣,٥٣٣
ميانگين قیمت: حجم معامله: سفارش عرضه: ١ سفارش تقاضا: ١
پائین ترین: جمع معامله: تعداد عرضه: ١٣,٠٠٠ تعداد تقاضا: ٩٨٤
اخبار
كشت و صنعت پياذر - ثبت سهام در دست انتشار در افزايش سرمايه ١٩/٠٩/١٣٩١
كشت و صنعت پياذر - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه ٠٨/٠٨/١٣٩١
كشت و صنعت پياذر - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 ٠١/٠٨/١٣٩١
كشت و صنعت پياذر- شفاف سازي (به پيوست) ٢٢/٠٧/١٣٩١
كشت و صنعت پياذر - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره ٠٣/٠٧/١٣٩١
كشت و صنعت پياذر- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه ٠٩/٠٥/١٣٩١
كشت و صنعت پياذر- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 ٠٩/٠٥/١٣٩١
كشت و صنعت پياذر- معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره ١٢/٠٤/١٣٩١
كشت و صنعت پياذر- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢٢/٠٣/١٣٩١
كشت و صنعت پياذر- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه شركت كشت و صنعت پياذر ٠٩/٠٣/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: -٢٦٦٢٧٧٧-٠٤١٢
فاكس: ٢٦٦٢٨٣٤-٠٤١٢
آدرس: تبريز-خسرو شهر-جاده تازه كند
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
Copyright © 2011 Tosee Saderat Bank Brokerage Co(Portfolio Management). all Rights Reserved. Powered by : Rayanhamafza.com