آخرين اطلاعات مربوط به ٢٣/٠٥/١٣٩٧ ساعت:  ١٦:٥٧
شركت‌ها
نماد: 
انتخابي: 
سراميك اردكان در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٥/٢٣
تثبیت شده: آخرين اطلاعات:٢٣/٠٥/١٣٩٧   ساعت: ١٦:٥٧
آخرين قيمت درصد تغییر:   آخرين قيمت: ٢,٠١١ درصد تغییر: ٥.٠١
بالاترین: تعداد خريدار: بهترين عرضه: ٢,٠٦٣ بهترين تقاضا: ٢,٠٢٦
ميانگين قیمت: حجم معامله: سفارش عرضه: ٤ سفارش تقاضا: ٩٦
پائین ترین: جمع معامله: تعداد عرضه: ٢٨,٩٧٣ تعداد تقاضا: ٣,٥٩٦,٦٤٥
اخبار
سراميك هاي صنعتي اردكان - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 ٠٢/٠٨/١٣٩١
سراميك هاي صنعتي اردكان - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 ٠٨/٠٧/١٣٩١
سراميك هاي صنعتي اردكان- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١٥/٠٥/١٣٩١
سراميك هاي صنعتي اردكان- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١٥/٠٥/١٣٩١
سراميك هاي صنعتي اردكان- خلاصه تصميمات مجمع سال مالي منتهي به 29/12/90 ٣١/٠٤/١٣٩١
سراميك هاي صنعتي اردكان- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢٠/٠٤/١٣٩١
سراميك هاي صنعتي اردكان- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١٢/٠٤/١٣٩١
سراميك هاي صنعتي اردكان- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ١٢/٠٤/١٣٩١
سراميك هاي صنعتي اردكان- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٠٦/٠٤/١٣٩١
سراميك هاي صنعتي اردكان- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٠٤/٠٤/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ٦٢٧٠٠٥٧-٦٢٤٠٨١٣-٠٣١١*٧٢٧٣٢٧٧-٠٣٥٢
فاكس: ٦٦٨٩٣٩٢-٠٣١١
آدرس: اصفهان -ميدان آزادي - ابتداي خيابان سعادت آباد -پلاك ١-ساختمان پورپونه
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
Copyright © 2011 Tosee Saderat Bank Brokerage Co(Portfolio Management). all Rights Reserved. Powered by : Rayanhamafza.com