آخرين اطلاعات مربوط به ٢٧/٠٤/١٣٩٧ ساعت:  ٠٩:٠٥
شركت‌ها
نماد: 
انتخابي: 
رينگ سازي در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٤/٢٧
تثبیت شده: آخرين اطلاعات:٢٧/٠٤/١٣٩٧   ساعت: ٠٩:٠٥
آخرين قيمت درصد تغییر:   آخرين قيمت: ١,٤٨٨ درصد تغییر: (١.٩١)
بالاترین: تعداد خريدار: بهترين عرضه: ٠ بهترين تقاضا: ٠
ميانگين قیمت: حجم معامله: سفارش عرضه: ٠ سفارش تقاضا: ٠
پائین ترین: جمع معامله: تعداد عرضه: ٠ تعداد تقاضا: ٠
اخبار
رينگ سازي مشهد - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) ٠١/٠٩/١٣٩١
رينگ سازي مشهد- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢٢/٠٣/١٣٩١
رينگ سازي مشهد- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه سال مالي منتهي به 29/12/90 ٠٦/٠٣/١٣٩١
رينگ سازي مشهد- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢٤/٠٢/١٣٩١
رينگ سازي مشهد- معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره ٢٤/٠٢/١٣٩١
رينگ سازي مشهد- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢٤/٠٢/١٣٩١
رينگ سازي مشهد- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ١٨/٠٢/١٣٩١
رينگ سازي مشهد- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١٦/٠٢/١٣٩١
رينگ سازي مشهد- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ٠٤/٠٢/١٣٩١
رينگ سازي مشهد- اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 ٢٣/١٢/١٣٩٠
مشخصات عمومي
تلفن: ٤٤٠٥٣٠٨٧-٤٤٠٥٥٥٩١
فاكس: ٤٤٠٥٣٠٨٧
آدرس: تهران - فلكه دوم صادقيه- ابتداي خ آيت الله كاشاني- نرسيده به بوستان دوم- پ ١٣ مشهد : كيلومتر ٩ بزرگراه آسيايي
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
Copyright © 2011 Tosee Saderat Bank Brokerage Co(Portfolio Management). all Rights Reserved. Powered by : Rayanhamafza.com