آخرين اطلاعات مربوط به ٣٠/٠٣/١٣٩٧ ساعت:  ١٧:٠٣
شركت‌ها
نماد: 
انتخابي: 
سرمايه گذاري بوعلي در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٣/٣٠
تثبیت شده: آخرين اطلاعات:٣٠/٠٣/١٣٩٧   ساعت: ١٧:٠٣
آخرين قيمت درصد تغییر:   آخرين قيمت: ٩٦٧ درصد تغییر: ٤.٩٩
بالاترین: تعداد خريدار: بهترين عرضه: ١,١٠٠ بهترين تقاضا: ٩٧٦
ميانگين قیمت: حجم معامله: سفارش عرضه: ١ سفارش تقاضا: ٨
پائین ترین: جمع معامله: تعداد عرضه: ٥٠,٠٠٠ تعداد تقاضا: ٢٥٤,١٩٨
اخبار
سرمايه گذاري بوعلي - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/05/31 ٢٤/٠٧/١٣٩١
سرمايه گذاري بوعلي - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/06/31 ١١/٠٧/١٣٩١
سرمايه گذاري بوعلي - صورت وضعيت پورتفوي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/05/31 ٠١/٠٧/١٣٩١
سرمايه گذاري بوعلي - زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1391/11/30 ٢٧/٠٦/١٣٩١
سرمايه گذاري بوعلي - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/05/31(اصلاحيه) ١٣/٠٦/١٣٩١
سرمايه گذاري بوعلي - آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده دوره 12 ماهه1391/11/30 ٠٦/٠٦/١٣٩١
سرمايه گذاري بوعلي - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/05/31 ٠٦/٠٦/١٣٩١
سرمايه گذاري بوعلي - خلاصه تصميمات مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام سرمايه گذاري بوعلي ٠٥/٠٦/١٣٩١
سرمايه گذاري بوعلي- آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/11/30 ٢١/٠٥/١٣٩١
سرمايه گذاري بوعلي- صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/03/3 ١٥/٠٥/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ٣-٨٨٧٧٦٠٦١*٧-٨٨٧٩٤٠٠٦*٨٨٨٨٩٤٢١*٨٨٨٨٩٤٢٣
فاكس: ٨٨٧٩٤١٢١
آدرس: خ وزرا- نبش خ ٣٧- شماره ١٦١- طبقه همكف
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
Copyright © 2011 Tosee Saderat Bank Brokerage Co(Portfolio Management). all Rights Reserved. Powered by : Rayanhamafza.com