آخرين اطلاعات مربوط به ٢٥/٠٤/١٣٩٧ ساعت:  ١٠:٥٥
شركت‌ها
نماد: 
انتخابي: 
بانك كارآفرين در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٤/٢٥
تثبیت شده: آخرين اطلاعات:٢٥/٠٤/١٣٩٧   ساعت: ١٠:٥٥
آخرين قيمت درصد تغییر:   آخرين قيمت: ١,٠٥٥ درصد تغییر: ١.١٥
بالاترین: تعداد خريدار: بهترين عرضه: ١,٠٨٥ بهترين تقاضا: ١,٠٦٠
ميانگين قیمت: حجم معامله: سفارش عرضه: ١ سفارش تقاضا: ١
پائین ترین: جمع معامله: تعداد عرضه: ١٢,٠٠٠ تعداد تقاضا: ٢٤,٣١٤
اخبار
بانك كار آفرين - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) ٠٦/٠٩/١٣٩١
بانك كار آفرين - پيش بيني سود هر سهم سال مالي منتهي به اسفند 91 بر اساس عملكرد شش ماهه ٢٦/٠٧/١٣٩١
بانك كار آفرين - گزارش صورت هاي مالي شش ماهه منتهي به شهريور 1391 ٢٦/٠٧/١٣٩١
بانك كار آفرين - اطلاعيه دريافت گواهينامه هاي نقل و انتقال و سپرده سهام منتشره پس از افزايش سرمايه (به پيوست) ٢٤/٠٧/١٣٩١
بانك كار آفرين - آگهي ثبت افزايش سرمايه ٠٣/٠٧/١٣٩١
بيمه كارآفرين- صورت جلسه مجمع عمومي ساليانه منتهي به 29/12/1390 ١١/٠٥/١٣٩١
بانك كار آفرين- عملكرد واقعي سه ماهه سال مالي منتهي به اسفند 1391 ٢٦/٠٤/١٣٩١
بانك كار آفرين- پيش بيني سود هر سهم براي سال مالي منتهي به اسفند 1391بر اساس عملكرد سه ٢٦/٠٤/١٣٩١
بانك كار آفرين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 30/12/1391 ٢٠/٠٤/١٣٩١
بانك كار آفرين -تصميمات هيئت‌مديره در خصوص افزايش سرمايه ١٧/٠٤/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ٨٨٦٦٠٢٧٧-٩*٨٨٦٦١٢٠٤
فاكس: ٨٨٨٨٠٨١٠
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
Copyright © 2011 Tosee Saderat Bank Brokerage Co(Portfolio Management). all Rights Reserved. Powered by : Rayanhamafza.com