آخرين اطلاعات مربوط به ٢٥/٠٤/١٣٩٧ ساعت:  ١٠:٥٥
شركت‌ها
نماد: 
انتخابي: 
مواداوليه داروپخش در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٤/٢٥
تثبیت شده: آخرين اطلاعات:٢٥/٠٤/١٣٩٧   ساعت: ١٠:٥٥
آخرين قيمت درصد تغییر:   آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: تعداد خريدار: بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: حجم معامله: سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: جمع معامله: تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
توليد مواد اوليه داروپخش - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 ٠١/٠٨/١٣٩١
توليد مواد اوليه داروپخش- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه ٠١/٠٨/١٣٩١
توليد مواد اوليه داروپخش- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1386/12/29 (حسابرسي شده) ٢٢/٠٥/١٣٩١
توليد مواد اوليه داروپخش- معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره ١٧/٠٥/١٣٩١
توليد مواد اوليه داروپخش- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١٥/٠٥/١٣٩١
توليد مواد اوليه داروپخش- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 ٠٢/٠٥/١٣٩١
توليد مواد اوليه داروپخش- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه ٠٢/٠٥/١٣٩١
توليد مواد اوليه داروپخش- خلاصه تصميمات مجمع عادي ساليانه ٣١/٠٣/١٣٩١
توليد مواد اوليه داروپخش- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢٢/٠٣/١٣٩١
توليد مواد اوليه داروپخش- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ٢٢/٠٣/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ٤-٢٣٠٨٦٥٢-٠٢٦١*٥-٦٠٢٦٤٦٤
فاكس: ٦٠٢٦٤٦١
آدرس: كيلو متر ١٨ جاده مخصوص كرج ، خ ٦١ ، كارخانه دارو پخش
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
Copyright © 2011 Tosee Saderat Bank Brokerage Co(Portfolio Management). all Rights Reserved. Powered by : Rayanhamafza.com