آخرين اطلاعات مربوط به ٢٣/٠٥/١٣٩٧ ساعت:  ١٦:٥٧
شركت‌ها
نماد: 
انتخابي: 
چرخشگر در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٥/٢٣
تثبیت شده: آخرين اطلاعات:٢٣/٠٥/١٣٩٧   ساعت: ١٦:٥٧
آخرين قيمت درصد تغییر:   آخرين قيمت: ١,١٢٣ درصد تغییر: (٠.٢٧)
بالاترین: تعداد خريدار: بهترين عرضه: ١,١٢٠ بهترين تقاضا: ١,١١٧
ميانگين قیمت: حجم معامله: سفارش عرضه: ٣ سفارش تقاضا: ١
پائین ترین: جمع معامله: تعداد عرضه: ٦٧,٨٨٣ تعداد تقاضا: ١,٠٠٠
اخبار
چرخشگر - آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٠٦/٠٩/١٣٩١
چرخشگر - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه ٠١/٠٨/١٣٩١
چرخشگر- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 ٣١/٠٤/١٣٩١
چرخشگر- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه ٣١/٠٤/١٣٩١
چرخشگر- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٠٦/٠٤/١٣٩١
چرخشگر- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه سال مالي 1390 ٠٤/٠٤/١٣٩١
چرخشگر- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ٣١/٠٣/١٣٩١
چرخشگر- صورت هاي مالي 12 ماهه حسابرسي شده سال مالي منتهي به 29/12/1390 ٣١/٠٣/١٣٩١
چرخشگر- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢٤/٠٣/١٣٩١
چرخشگر- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢٢/٠٣/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ٤-٢٢٢٧٦٧٧٣
فاكس: ٢٢٢٧٦٧١٠
آدرس: خ شريعتي ، خ ظفر ، نرسيده به نفت ، ساختمان ١٧٢
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
Copyright © 2011 Tosee Saderat Bank Brokerage Co(Portfolio Management). all Rights Reserved. Powered by : Rayanhamafza.com