آخرين اطلاعات مربوط به ٢٧/٠٤/١٣٩٧ ساعت:  ٠٩:٠٠
شركت‌ها
نماد: 
انتخابي: 
درخشان در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٤/٢٧
تثبیت شده: آخرين اطلاعات:٢٧/٠٤/١٣٩٧   ساعت: ٠٩:٠٠
آخرين قيمت درصد تغییر:   آخرين قيمت: ٣,٢٦٤ درصد تغییر: ٢.٠٣
بالاترین: تعداد خريدار: بهترين عرضه: ٠ بهترين تقاضا: ٠
ميانگين قیمت: حجم معامله: سفارش عرضه: ٠ سفارش تقاضا: ٠
پائین ترین: جمع معامله: تعداد عرضه: ٠ تعداد تقاضا: ٠
اخبار
درخشان تهران - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) ٠١/٠٩/١٣٩١
درخشان تهران - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه (حسابرسي شده) ٠٩/٠٨/١٣٩١
درخشان تهران - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 ٢٢/٠٧/١٣٩١
درخشان تهران - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه ٢٢/٠٧/١٣٩١
درخشان تهران- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه ٢٦/٠٤/١٣٩١
درخشان تهران- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 ٢٦/٠٤/١٣٩١
درخشان تهران- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٠٦/٠٤/١٣٩١
درخشان تهران- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٠٦/٠٤/١٣٩١
درخشان تهران- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه ٠٤/٠٤/١٣٩١
درخشان تهران- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢٤/٠٣/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ٩-٦٦٠٢٦٣٦٨-٦٦٠٢٦٤١٨
فاكس: ٦٦٠٢٦٣٦٧
آدرس: كيلومتر ١٧ جاده مخصوص كرج ، جنب قرقره زيبا ، صندوق پستي ٨٣٨-١٣٤٤٥
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
Copyright © 2011 Tosee Saderat Bank Brokerage Co(Portfolio Management). all Rights Reserved. Powered by : Rayanhamafza.com