آخرين اطلاعات مربوط به ٢٣/٠٥/١٣٩٧ ساعت:  ١٦:٥٧
شركت‌ها
نماد: 
انتخابي: 
فيبر ايران در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٥/٢٣
تثبیت شده: آخرين اطلاعات:٢٣/٠٥/١٣٩٧   ساعت: ١٦:٥٧
آخرين قيمت درصد تغییر:   آخرين قيمت: ٦,٢٢٦ درصد تغییر: ٣.٠٨
بالاترین: تعداد خريدار: بهترين عرضه: ٦,١٤٠ بهترين تقاضا: ٥,٩٢٠
ميانگين قیمت: حجم معامله: سفارش عرضه: ١ سفارش تقاضا: ١
پائین ترین: جمع معامله: تعداد عرضه: ٢,٣٦٨ تعداد تقاضا: ١,٠٠٠
اخبار
فيبر ايران - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه (حسابرسي شده) ١٤/٠٩/١٣٩١
فيبر ايران - مهلت استفاده از حق تقدم خريد سهام (به پيوست) ٢٤/٠٨/١٣٩١
فيبر ايران - مهلت استفاده از حق تقدم خريد سهام ٢٣/٠٨/١٣٩١
فيبر ايران - تصميمات هيئت‌مديره در خصوص افزايش سرمايه ٠٢/٠٨/١٣٩١
فيبر ايران - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 ٠١/٠٨/١٣٩١
فيبر ايران - زمان تشكيل جلسه هيئت‌مديره در خصوص افزايش سرمايه ١٨/٠٧/١٣٩١
فيبر ايران - خلاصه تصميمات مجمع عمومي فوق العاده (به پيوست) ١٧/٠٧/١٣٩١
فيبر ايران - تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 ١٧/٠٧/١٣٩١
فيبر ايران - زمان تشكيل جلسه هيئت‌مديره در خصوص افزايش سرمايه ١٧/٠٧/١٣٩١
فيبر ايران - اطلاعيه افزايش سرمايه شركت توليد فيبر ايران و پيوست اطلاعيه شامل گزارش توجيهي و بيانيه ثبت ١٣/٠٦/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ٣-٨٨٧٣٣٠٩٠
فاكس: ٨٨٧٣٩٦٣٦
آدرس: م آرژانتين - بلوار بيهقي- كوي دهم شرقي- پ ٨٩
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
Copyright © 2011 Tosee Saderat Bank Brokerage Co(Portfolio Management). all Rights Reserved. Powered by : Rayanhamafza.com