آخرين اطلاعات مربوط به ٢٥/٠٤/١٣٩٧ ساعت:  ١١:٠٠
شركت‌ها
نماد: 
انتخابي: 
پارس الكتريك در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٤/٢٥
تثبیت شده: آخرين اطلاعات:٢٥/٠٤/١٣٩٧   ساعت: ١١:٠٠
آخرين قيمت درصد تغییر:   آخرين قيمت: ٣,٠٨٩ درصد تغییر: (٣.٠٤)
بالاترین: تعداد خريدار: بهترين عرضه: ٣,٠٤٧ بهترين تقاضا: ٢,٩٦٧
ميانگين قیمت: حجم معامله: سفارش عرضه: ٢ سفارش تقاضا: ١
پائین ترین: جمع معامله: تعداد عرضه: ١,٧٠٠ تعداد تقاضا: ٢,٠٠٠
اخبار
پارس الكتريك - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره ٢٢/٠٩/١٣٩١
پارس الكتريك - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره ٢٧/٠٨/١٣٩١
پارس الكتريك - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره ٢٤/٠٨/١٣٩١
پارس الكتريك - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 ٢٣/٠٨/١٣٩١
پارس الكتريك- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١٧/٠٥/١٣٩١
پارس الكتريك- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١٥/٠٥/١٣٩١
پارس الكتريك- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه ١١/٠٥/١٣٩١
پارس الكتريك- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 ١١/٠٥/١٣٩١
پارس الكتريك -خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي سال مالي منتهي به 29/12/90 ٠٩/٠٥/١٣٩١
پارس الكتريك -صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ( كارتن البرز) ٣١/٠٤/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ٨-٤٩٠٥١١٣*امورسهام٦٦٠٠٥٧٣٦
فاكس: ٤٩٠٥٠٩١
آدرس: كارخانه:كيلومتر١١ جاده كرج
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
Copyright © 2011 Tosee Saderat Bank Brokerage Co(Portfolio Management). all Rights Reserved. Powered by : Rayanhamafza.com