آخرين اطلاعات مربوط به ٢٧/١١/١٣٩٧ ساعت:  ٠٩:٤٠
شركت‌ها
نماد: 
انتخابي: 
نفت اصفهان در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/١١/٢٧
تثبیت شده: آخرين اطلاعات:٢٧/١١/١٣٩٧   ساعت: ٠٩:٤٠
آخرين قيمت درصد تغییر:   آخرين قيمت: ٨,١٣٣ درصد تغییر: ٢.٦٨
بالاترین: تعداد خريدار: بهترين عرضه: ٠ بهترين تقاضا: ٠
ميانگين قیمت: حجم معامله: سفارش عرضه: ٠ سفارش تقاضا: ٠
پائین ترین: جمع معامله: تعداد عرضه: ٠ تعداد تقاضا: ٠
اخبار
پالايش نفت اصفهان - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) ٠٦/٠٩/١٣٩١
پالايش نفت اصفهان - زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29(اصلاحيه) ١٨/٠٦/١٣٩١
پالايش نفت اصفهان- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ١١/٠٥/١٣٩١
پالايش نفت اصفهان- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 ١١/٠٥/١٣٩١
پالايش نفت اصفهان- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه منتهي به 29/12/90 ٠٣/٠٥/١٣٩١
پالايش نفت اصفهان- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ٣١/٠٤/١٣٩١
پالايش نفت اصفهان- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٣١/٠٤/١٣٩١
پالايش نفت اصفهان- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢٦/٠٤/١٣٩١
پالايش نفت اصفهان- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢٠/٠٤/١٣٩١
پالايش نفت اصفهان- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢٠/٠٤/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ٨-٦٦٨٦٠٤١-٠٣١١
فاكس: ٦٦٨٦٩٢-٠٣١١
آدرس: اصفهان ، كيلومتر ٥ جاده تهران
وب سايت: www.eorc.ir
آدرس پست الكترونيكي:
Copyright © 2011 Tosee Saderat Bank Brokerage Co(Portfolio Management). all Rights Reserved. Powered by : Rayanhamafza.com