آخرين اطلاعات مربوط به ٢٣/٠٥/١٣٩٧ ساعت:  ١٦:٥٧
شركت‌ها
نماد: 
انتخابي: 
نفت تبريز در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٥/٢٣
تثبیت شده: آخرين اطلاعات:٢٣/٠٥/١٣٩٧   ساعت: ١٦:٥٧
آخرين قيمت درصد تغییر:   آخرين قيمت: ١٢,٧٨٨ درصد تغییر: ٠.٠٦
بالاترین: تعداد خريدار: بهترين عرضه: ١٢,٦٠٢ بهترين تقاضا: ١٢,٦٠٢
ميانگين قیمت: حجم معامله: سفارش عرضه: ١ سفارش تقاضا: ١
پائین ترین: جمع معامله: تعداد عرضه: ١,٢٠٠ تعداد تقاضا: ١٠,٠٠٠
اخبار
پالايش نفت تبريز - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) ٢١/٠٩/١٣٩١
پالايش نفت تبريز - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره ١٨/٠٦/١٣٩١
پالايش نفت تبريز - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 ٠٥/٠٦/١٣٩١
پالايش نفت تبريز - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره ٠٥/٠٦/١٣٩١
پالايش نفت تبريز - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه ٠٥/٠٦/١٣٩١
پالايش نفت تبريز- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٠٩/٠٥/١٣٩١
پالايش نفت تبريز- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ٢٧/٠٤/١٣٩١
پالايش نفت تبريز- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢١/٠٤/١٣٩١
پالايش نفت تبريز- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢١/٠٤/١٣٩١
پالايش نفت تبريز- اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 ٢٠/٠٤/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
Copyright © 2011 Tosee Saderat Bank Brokerage Co(Portfolio Management). all Rights Reserved. Powered by : Rayanhamafza.com