آخرين اطلاعات مربوط به ٢٣/٠٥/١٣٩٧ ساعت:  ١٦:٥٧
شركت‌ها
نماد: 
انتخابي: 
سرمايه گذاري معادن و فلزات در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٥/٢٣
تثبیت شده: آخرين اطلاعات:٢٣/٠٥/١٣٩٧   ساعت: ١٦:٥٧
آخرين قيمت درصد تغییر:   آخرين قيمت: ٢,٥٤١ درصد تغییر: ١.٦٤
بالاترین: تعداد خريدار: بهترين عرضه: ٢,٥١٠ بهترين تقاضا: ٢,٥٠٩
ميانگين قیمت: حجم معامله: سفارش عرضه: ١ سفارش تقاضا: ٣
پائین ترین: جمع معامله: تعداد عرضه: ٤,٠٠٠ تعداد تقاضا: ٣٥,٥٢٠
اخبار
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) ١٩/٠٩/١٣٩١
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 ٠٨/٠٨/١٣٩١
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات - زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 ١١/٠٧/١٣٩١
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/06/31 ١٠/٠٧/١٣٩١
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/07/30 ١٠/٠٧/١٣٩١
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/05/31 ٠٦/٠٦/١٣٩١
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات- صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/04/31 ١٥/٠٥/١٣٩١
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 ١١/٠٥/١٣٩١
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات- معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره ١١/٠٥/١٣٩١
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 ١١/٠٥/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: مستقيم امور سهام : ٢٢٠٥٠٨٧٥ * دفتر مركزي : ٢٢٠٤٣٣٥٣-٢٢٠٤٥٦٥٨
فاكس: ٢٢٠٤٦١٦٦
آدرس: خيابان آفريقا ، بلوار اسفنديار ، پلاك ٣
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
Copyright © 2011 Tosee Saderat Bank Brokerage Co(Portfolio Management). all Rights Reserved. Powered by : Rayanhamafza.com