آخرين اطلاعات مربوط به ٠٢/٠٤/١٣٩٧ ساعت:  ١٧:٤٨
شركت‌ها
نماد: 
انتخابي: 
آلومينيوم ايران در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٤/٠٢
تثبیت شده: آخرين اطلاعات:٠٢/٠٤/١٣٩٧   ساعت: ١٧:٤٨
آخرين قيمت درصد تغییر:   آخرين قيمت: ٢,٠٨٦ درصد تغییر: (٢.٣)
بالاترین: تعداد خريدار: بهترين عرضه: ٢,١١٠ بهترين تقاضا: ٢,١٠٠
ميانگين قیمت: حجم معامله: سفارش عرضه: ٢ سفارش تقاضا: ١
پائین ترین: جمع معامله: تعداد عرضه: ٢٣,٢١٢ تعداد تقاضا: ٥٨,٦٧٣
اخبار
آلومينيوم ايران - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه ١٦/٠٨/١٣٩١
آلومينيوم ايران - تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 ١٥/٠٨/١٣٩١
آلومينيوم ايران - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 ١٤/٠٨/١٣٩١
آلومينيوم ايران - تغيير آدرس دفتر مركزي شركت (به پيوست) ١٨/٠٧/١٣٩١
آلومينيوم ايران - آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 ٠٣/٠٧/١٣٩١
آلومينيوم ايران - تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢٥/٠٦/١٣٩١
آلومينيوم ايران - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه ٢٠/٠٦/١٣٩١
آلومينيوم ايران- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه سال مالي منتهي به 29/12/90 ١٨/٠٦/١٣٩١
آلومينيوم ايران - آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٠٥/٠٦/١٣٩١
آلومينيوم ايران - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره ٠٥/٠٦/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ٣-٢٢٢٥٨٧٢٢
فاكس: ٢٢٢٦١٩٦٩
آدرس: خيابان ميرداماد،‌خيابان نفت شمالي ،‌نبش خيابان٤،شماره ٨
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
Copyright © 2011 Tosee Saderat Bank Brokerage Co(Portfolio Management). all Rights Reserved. Powered by : Rayanhamafza.com