آخرين اطلاعات مربوط به ٣٠/٠٣/١٣٩٧ ساعت:  ١٧:٠٣
شركت‌ها
نماد: 
انتخابي: 
سرمايه گذاري اميد در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٣/٣٠
تثبیت شده: آخرين اطلاعات:٣٠/٠٣/١٣٩٧   ساعت: ١٧:٠٣
آخرين قيمت درصد تغییر:   آخرين قيمت: ٢,٥٨٦ درصد تغییر: ٥.٧٢
بالاترین: تعداد خريدار: بهترين عرضه: ٢,٦٢٨ بهترين تقاضا: ٢,٦٠٠
ميانگين قیمت: حجم معامله: سفارش عرضه: ١ سفارش تقاضا: ٢٠
پائین ترین: جمع معامله: تعداد عرضه: ٦,٢٩٥ تعداد تقاضا: ٢,٠٠٠,٠٠٠
اخبار
مديريت سرمايه گذاري اميد - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/08/30 ٠٧/٠٩/١٣٩١
مديريت سرمايه گذاري اميد - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره ٠١/٠٨/١٣٩١
مديريت سرمايه گذاري اميد - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/04/31 ١٧/٠٧/١٣٩١
مديريت سرمايه گذاري اميد - صورت وضعيت پورتفوي دوره 3 ماهه1391/06/31 ( سرمايه گذاري توسعه صنايع معدني اميد) ١٧/٠٧/١٣٩١
مديريت سرمايه گذاري اميد - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه 1391/06/31 ( مديريت توسعه گوهران اميد) ١٠/٠٧/١٣٩١
مديريت سرمايه گذاري اميد - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/06/31 ٠٥/٠٧/١٣٩١
مديريت سرمايه گذاري اميد - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره ٠١/٠٧/١٣٩١
مديريت سرمايه گذاري اميد - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/10/30 بر اساس دوره 6 ماهه ٢٥/٠٦/١٣٩١
مديريت سرمايه گذاري اميد - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/05/31 ٠٦/٠٦/١٣٩١
مديريت سرمايه گذاري اميد - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/10/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه ٠٥/٠٦/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
Copyright © 2011 Tosee Saderat Bank Brokerage Co(Portfolio Management). all Rights Reserved. Powered by : Rayanhamafza.com