آخرين اطلاعات مربوط به ٣٠/٠٣/١٣٩٧ ساعت:  ١٧:٠٣
شركت‌ها
نماد: 
انتخابي: 
فولاد خراسان در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٣/٣٠
تثبیت شده: آخرين اطلاعات:٣٠/٠٣/١٣٩٧   ساعت: ١٧:٠٣
آخرين قيمت درصد تغییر:   آخرين قيمت: ٤,٧٢٨ درصد تغییر: ٥.٢٥
بالاترین: تعداد خريدار: بهترين عرضه: ٤,٩٥٩ بهترين تقاضا: ٤,٩٣٠
ميانگين قیمت: حجم معامله: سفارش عرضه: ١ سفارش تقاضا: ١
پائین ترین: جمع معامله: تعداد عرضه: ١٢,٩٢٣ تعداد تقاضا: ٨٥٠
اخبار
مجتمع فولاد خراسان - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) ٠١/٠٩/١٣٩١
مجتمع فولاد خراسان - زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 ١٥/٠٨/١٣٩١
مجتمع فولاد خراسان - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه ٠١/٠٨/١٣٩١
مجتمع فولاد خراسان - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 ٠١/٠٨/١٣٩١
مجتمع فولاد خراسان - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه (اصلاحيه) ١٢/٠٧/١٣٩١
مجتمع فولاد خراسان- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه ٠٩/٠٥/١٣٩١
مجتمع فولاد خراسان- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 ٢٦/٠٤/١٣٩١
مجتمع فولاد خراسان- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره مالي منتهي به 29/12/90 ٠٨/٠٣/١٣٩١
مجتمع فولاد خراسان- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ٣٠/٠٢/١٣٩١
مجتمع فولاد خراسان- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢٦/٠٢/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
Copyright © 2011 Tosee Saderat Bank Brokerage Co(Portfolio Management). all Rights Reserved. Powered by : Rayanhamafza.com