آخرين اطلاعات مربوط به ٢٥/٠٤/١٣٩٧ ساعت:  ١١:١٥
شركت‌ها
نماد: 
انتخابي: 
دارو رازك در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٤/٢٥
تثبیت شده: آخرين اطلاعات:٢٥/٠٤/١٣٩٧   ساعت: ١١:١٥
آخرين قيمت درصد تغییر:   آخرين قيمت: ١٠,٩٧٦ درصد تغییر: (٤.٧٦)
بالاترین: تعداد خريدار: بهترين عرضه: ١٠,٤٢٨ بهترين تقاضا: ٠
ميانگين قیمت: حجم معامله: سفارش عرضه: ١٤ سفارش تقاضا: ٠
پائین ترین: جمع معامله: تعداد عرضه: ٧٢,٤٦٨ تعداد تقاضا: ٠
اخبار
لابراتوارهاي داروئي رازك - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره ١٣/٠٩/١٣٩١
لابراتوارهاي داروئي رازك - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) ٠١/٠٩/١٣٩١
لابراتوارهاي داروئي رازك - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 ٢٦/٠٧/١٣٩١
لابراتوارهاي داروئي رازك - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه ٢٦/٠٧/١٣٩١
لابراتوارهاي داروئي رازك- معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره ١٥/٠٥/١٣٩١
لابراتوارهاي داروئي رازك- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه ٢٦/٠٤/١٣٩١
لابراتوارهاي داروئي رازك- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 ٢٦/٠٤/١٣٩١
لابراتوارهاي داروئي رازك - تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٣١/٠٣/١٣٩١
لابراتوارهاي داروئي رازك- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه ١٦/٠٣/١٣٩١
لابراتوارهاي داروئي رازك- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/2 ٠٣/٠٣/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ١٦و٤٥٢٥٤١٣
فاكس: ٤٥٢٥٤١٠
آدرس: كيلومتر ١٠ جاده مخصوص كرج
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
Copyright © 2011 Tosee Saderat Bank Brokerage Co(Portfolio Management). all Rights Reserved. Powered by : Rayanhamafza.com