آخرين اطلاعات مربوط به ٠٢/٠٤/١٣٩٧ ساعت:  ١٧:٤٨
شركت‌ها
نماد: 
انتخابي: 
تكين كو در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٤/٠٢
تثبیت شده: آخرين اطلاعات:٠٢/٠٤/١٣٩٧   ساعت: ١٧:٤٨
آخرين قيمت درصد تغییر:   آخرين قيمت: ٩,٠٧٠ درصد تغییر: (٠.٦٩)
بالاترین: تعداد خريدار: بهترين عرضه: ٩,١٥٠ بهترين تقاضا: ٩,٠٦١
ميانگين قیمت: حجم معامله: سفارش عرضه: ١ سفارش تقاضا: ٢
پائین ترین: جمع معامله: تعداد عرضه: ٤,٨٩٠ تعداد تقاضا: ٧٩١
اخبار
بازرسي فني و كنترل خوردگي تكين كو - آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 ٢٤/٠٨/١٣٩١
بازرسي فني و كنترل خوردگي تكين كو - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد دوره 6 ماهه ٠١/٠٨/١٣٩١
بازرسي فني و كنترل خوردگي تكين كو - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 ٠١/٠٨/١٣٩١
بازرسي فني و كنترل خوردگي تكين كو- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي 1391/12/30 ٣١/٠٤/١٣٩١
بازرسي فني و كنترل خوردگي تكين كو- معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره ٣١/٠٤/١٣٩١
بازرسي فني و كنترل خوردگي تكين كو- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 ٣١/٠٤/١٣٩١
بازرسي فني و كنترل خوردگي تكين كو- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢٤/٠٣/١٣٩١
بازرسي فني و كنترل خوردگي تكين كو- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوه منتهي به 29/12/90 ١٦/٠٣/١٣٩١
بازرسي فني و كنترل خوردگي تكين كو- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ٠٣/٠٣/١٣٩١
بازرسي فني و كنترل خوردگي تكين كو- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ٠٢/٠٣/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ٩-٨٨٧٤١٠٢٧
فاكس: ٨٨٧٤١٠٤٠
آدرس: خ مطهري-خ كوه نور-شماره ١١- طبقه ٢
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
Copyright © 2011 Tosee Saderat Bank Brokerage Co(Portfolio Management). all Rights Reserved. Powered by : Rayanhamafza.com