آخرين اطلاعات مربوط به ٢٥/٠٤/١٣٩٧ ساعت:  ١٠:٥٥
شركت‌ها
نماد: 
انتخابي: 
فراورده هاي تزريقي در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٤/٢٥
تثبیت شده: آخرين اطلاعات:٢٥/٠٤/١٣٩٧   ساعت: ١٠:٥٥
آخرين قيمت درصد تغییر:   آخرين قيمت: ٦,٧٠٤ درصد تغییر: ٠.٠٤
بالاترین: تعداد خريدار: بهترين عرضه: ٦,٨٨٠ بهترين تقاضا: ٦,٥٠٠
ميانگين قیمت: حجم معامله: سفارش عرضه: ١ سفارش تقاضا: ٢
پائین ترین: جمع معامله: تعداد عرضه: ١٧,٣٠٠ تعداد تقاضا: ٣,٧٠٠
اخبار
فراورده هاي تزريقي و دارويي ايران - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) ٢٠/٠٩/١٣٩١
فراورده هاي تزريقي و دارويي ايران - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) ١٩/٠٩/١٣٩١
فراورده هاي تزريقي و دارويي ايران - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 ٠١/٠٨/١٣٩١
فراورده هاي تزريقي و دارويي ايران - آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 ٠٨/٠٧/١٣٩١
فراورده هاي تزريقي و دارويي ايران - لغو آگهي (اطلاعيه) دعوت به مجمع عمومي ٠٨/٠٧/١٣٩١
فراورده هاي تزريقي و دارويي ايران- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 ٠٢/٠٥/١٣٩١
فراورده هاي تزريقي و دارويي ايران- پيش بيني درآمد1391/12/30 ٣١/٠٤/١٣٩١
فراورده هاي تزريقي و دارويي ايران- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١٢/٠٤/١٣٩١
فراورده هاي تزريقي و دارويي ايران- خلاصه تصميمات مجمع عادي ساليانه ٠٤/٠٤/١٣٩١
فراورده هاي تزريقي و دارويي ايران- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ٢٢/٠٣/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ٨-٦١١٩٠٠٥
فاكس: ٥٠٠١٧٧٦
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
Copyright © 2011 Tosee Saderat Bank Brokerage Co(Portfolio Management). all Rights Reserved. Powered by : Rayanhamafza.com