آخرين اطلاعات مربوط به ٣٠/٠٣/١٣٩٧ ساعت:  ١٧:٠٣
شركت‌ها
نماد: 
انتخابي: 
كيان-مشاركت ETF در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٣/٣٠
تثبیت شده: آخرين اطلاعات:٣٠/٠٣/١٣٩٧   ساعت: ١٧:٠٣
آخرين قيمت درصد تغییر:   آخرين قيمت: ١٣,٦٤١ درصد تغییر: ٠.٠٥
بالاترین: تعداد خريدار: بهترين عرضه: ١٣,٦٤٩ بهترين تقاضا: ١٣,٦٣٩
ميانگين قیمت: حجم معامله: سفارش عرضه: ٥ سفارش تقاضا: ٧
پائین ترین: جمع معامله: تعداد عرضه: ٤٩٩,٦٣٤ تعداد تقاضا: ٤٩٨,٢٨٢
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
Copyright © 2011 Tosee Saderat Bank Brokerage Co(Portfolio Management). all Rights Reserved. Powered by : Rayanhamafza.com