آخرين اطلاعات مربوط به ٢٣/٠٥/١٣٩٧ ساعت:  ١٦:٥٧
شركت‌ها
نماد: 
انتخابي: 
داروسازي فارابي در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٥/٢٣
تثبیت شده: آخرين اطلاعات:٢٣/٠٥/١٣٩٧   ساعت: ١٦:٥٧
آخرين قيمت درصد تغییر:   آخرين قيمت: ٢,٥٠٧ درصد تغییر: ٣.٤٢
بالاترین: تعداد خريدار: بهترين عرضه: ٢,٥٦٤ بهترين تقاضا: ٢,٥٠٠
ميانگين قیمت: حجم معامله: سفارش عرضه: ١ سفارش تقاضا: ٢
پائین ترین: جمع معامله: تعداد عرضه: ٢,٠٠٠ تعداد تقاضا: ١٠,٤٢٣
اخبار
داروسازي فارابي - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) ١٩/٠٩/١٣٩١
داروسازي فارابي - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه ٠٢/٠٨/١٣٩١
داروسازي فارابي- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه ١١/٠٥/١٣٩١
داروسازي فارابي- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 ١١/٠٥/١٣٩١
داروسازي فارابي- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٠٢/٠٥/١٣٩١
داروسازي فارابي- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١٢/٠٤/١٣٩١
داروسازي فارابي- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ٠٦/٠٤/١٣٩١
سرمايه گذاري توكا فولاد- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ( راهبران فولاد اصفهان) ٠٣/٠٤/١٣٩١
داروسازي فارابي- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٣١/٠٣/١٣٩١
داروسازي فارابي- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٣١/٠٣/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: دفتر مركزي : ٨٨٨٢٦١٠٥*٨٨٨٤٢٧٥٧ * امور سهام : ٦٥٤٠٢٦٦-٠٣١١
فاكس: ٨٨٣٠٨٤٥٠
آدرس: خ كريمخان زند ، خردمند جنوبي ، شماره ٩٩ ، طبقه ١
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
Copyright © 2011 Tosee Saderat Bank Brokerage Co(Portfolio Management). all Rights Reserved. Powered by : Rayanhamafza.com