آخرين اطلاعات مربوط به ٠٢/٠٤/١٣٩٧ ساعت:  ١٧:٤٨
شركت‌ها
نماد: 
انتخابي: 
پارس مينو در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٤/٠٢
تثبیت شده: آخرين اطلاعات:٠٢/٠٤/١٣٩٧   ساعت: ١٧:٤٨
آخرين قيمت درصد تغییر:   آخرين قيمت: ٢,٩٩٤ درصد تغییر: (١.٢٩)
بالاترین: تعداد خريدار: بهترين عرضه: ٢,٩٩٩ بهترين تقاضا: ٢,٩٣٢
ميانگين قیمت: حجم معامله: سفارش عرضه: ١ سفارش تقاضا: ١
پائین ترین: جمع معامله: تعداد عرضه: ٨٥٧ تعداد تقاضا: ٩٠٠
اخبار
صنعتي پارس مينو - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) ٢٤/٠٨/١٣٩١
صنعتي پارس مينو - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه ٠٢/٠٨/١٣٩١
صنعتي پارس مينو - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 ٠١/٠٨/١٣٩١
صنعتي پارس مينو- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 ١٥/٠٥/١٣٩١
صنعتي پارس مينو- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١٥/٠٥/١٣٩١
صنعتي پارس مينو- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 ٠٢/٠٥/١٣٩١
صنعتي پارس مينو- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه ٠٢/٠٥/١٣٩١
صنعتي پارس مينو- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٠٣/٠٣/١٣٩١
صنعتي پارس مينو- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي سال مالي منتهي به 29/12/90 ٠٢/٠٣/١٣٩١
صنعتي پارس مينو- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ٢٤/٠٢/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ٩-٤٥٣٢٠٧٠
فاكس: ٤٥٣٣٠٠٥
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
Copyright © 2011 Tosee Saderat Bank Brokerage Co(Portfolio Management). all Rights Reserved. Powered by : Rayanhamafza.com