آخرين اطلاعات مربوط به ٠٤/١٢/١٣٩٥ ساعت:  ١٤:٤٥
نرخ برابري ارزها
  تومان دلار آمريكا پوند يورو يكصد ين ژاپن ريال عربستان دلار كانادا درهم امارات لير ترکيه دلار استراليا
تومان ١ ٠.٠٠٠٣١ ٠.٠٠٠٢٥ ٠.٠٠٠٢٩ ٠.٠٠٠٣٥ ٠.٠٠١١٦ ٠.٠٠٠٤١ ٠.٠٠١١٣ ٠.٠٠١١٢ ٠.٠٠٠٤
دلار آمريكا ٣,٢٤٠ ١ ٠.٨٠٠٤ ٠.٩٤٨٤٨ ١.١٣٤٨٥ ٣.٧٥ ١.٣١٢٢٧ ٣.٦٧٣٤٧ ٣.٦٢٤١٦ ١.٣٠٠١٦
پوند ٤,٠٤٨ ١.٢٤٩٣٨ ١ ١.١٨٥٠١ ١.٤١٧٨٦ ٤.٦٨٥١٩ ١.٦٣٩٥٣ ٤.٥٨٩٥٧ ٤.٥٢٧٩٦ ١.٦٢٤٤
يورو ٣,٤١٦ ١.٠٥٤٣٢ ٠.٨٤٣٨٧ ١ ١.١٩٦٥ ٣.٩٥٣٧ ١.٣٨٣٥٦ ٣.٨٧٣٠٢ ٣.٨٢١٠٣ ١.٣٧٠٧٩
يكصد ين ژاپن ٢,٨٥٥ ٠.٨٨١١٧ ٠.٧٠٥٢٩ ٠.٨٣٥٧٧ ١ ٣.٣٠٤٤ ١.١٥٦٣٤ ٣.٢٣٦٩٦ ٣.١٩٣٥١ ١.١٤٥٦٧
ريال عربستان ٨٦٤ ٠.٢٦٦٦٧ ٠.٢١٣٤٤ ٠.٢٥٢٩٣ ٠.٣٠٢٦٣ ١ ٠.٣٤٩٩٤ ٠.٩٧٩٥٩ ٠.٩٦٦٤٤ ٠.٣٤٦٧١
دلار كانادا ٢,٤٦٩ ٠.٧٦٢٠٤ ٠.٦٠٩٩٣ ٠.٧٢٢٧٨ ٠.٨٦٤٨ ٢.٨٥٧٦٤ ١ ٢.٧٩٩٣٢ ٢.٧٦١٧٤ ٠.٩٩٠٧٧
درهم امارات ٨٨٢ ٠.٢٧٢٢٢ ٠.٢١٧٨٩ ٠.٢٥٨٢ ٠.٣٠٨٩٣ ١.٠٢٠٨٣ ٠.٣٥٧٢٣ ١ ٠.٩٨٦٥٨ ٠.٣٥٣٩٣
لير ترکيه ٨٩٤ ٠.٢٧٥٩٣ ٠.٢٢٠٨٥ ٠.٢٦١٧١ ٠.٣١٣١٣ ١.٠٣٤٧٢ ٠.٣٦٢٠٩ ١.٠١٣٦١ ١ ٠.٣٥٨٧٥
دلار استراليا ٢,٤٩٢ ٠.٧٦٩١٤ ٠.٦١٥٦١ ٠.٧٢٩٥١ ٠.٨٧٢٨٥ ٢.٨٨٤٢٦ ١.٠٠٩٣٢ ٢.٨٢٥٤ ٢.٧٨٧٤٧ ١
اين مقدار : از اين ارز : به اين ارز :
نتيجه :
Copyright © 2011 Tosee Saderat Bank Brokerage Co(Portfolio Management). all Rights Reserved. Powered by : Rayanhamafza.com