آخرين اطلاعات مربوط به ٢٢/٠٩/١٣٩٦ ساعت:  ١٤:٤٥
نرخ برابري ارزها
  تومان دلار آمريكا پوند يورو يكصد ين ژاپن ريال عربستان دلار كانادا درهم امارات لير ترکيه دلار استراليا
تومان ١ ٠.٠٠٠٢٨ ٠.٠٠٠٢١ ٠.٠٠٠٢٤ ٠.٠٠٠٣٢ ٠.٠٠١٠٥ ٠.٠٠٠٣٦ ٠.٠٠١٠٣ ٠.٠٠١٠٨ ٠.٠٠٠٣٧
دلار آمريكا ٣,٥٥٨ ١ ٠.٧٥٠٤٧ ٠.٨٥٠٥٩ ١.١٣٣١٢ ٣.٧٤٩٢١ ١.٢٨٥٨٧ ٣.٦٧١٨٣ ٣.٨٤٢٣٣ ١.٣٢١٢
پوند ٤,٧٤١ ١.٣٣٢٤٩ ١ ١.١٣٣٤ ١.٥٠٩٨٧ ٤.٩٩٥٧٩ ١.٧١٣٤١ ٤.٨٩٢٦٧ ٥.١١٩٨٧ ١.٧٦٠٤٩
يورو ٤,١٨٣ ١.١٧٥٦٦ ٠.٨٨٢٣ ١ ١.٣٣٢١٧ ٤.٤٠٧٨ ١.٥١١٧٥ ٤.٣١٦٨٢ ٤.٥١٧٢٨ ١.٥٥٣٢٩
يكصد ين ژاپن ٣,١٤٠ ٠.٨٨٢٥٢ ٠.٦٦٢٣١ ٠.٧٥٠٦٦ ١ ٣.٣٠٨٧٥ ١.١٣٤٨ ٣.٢٤٠٤٥ ٣.٣٩٠٩٣ ١.١٦٥٩٩
ريال عربستان ٩٤٩ ٠.٢٦٦٧٢ ٠.٢٠٠١٧ ٠.٢٢٦٨٧ ٠.٣٠٢٢٣ ١ ٠.٣٤٢٩٧ ٠.٩٧٩٣٦ ١.٠٢٤٨٤ ٠.٣٥٢٤
دلار كانادا ٢,٧٦٧ ٠.٧٧٧٦٨ ٠.٥٨٣٦٣ ٠.٦٦١٤٩ ٠.٨٨١٢١ ٢.٩١٥٧ ١ ٢.٨٥٥٥٢ ٢.٩٨٨١٢ ١.٠٢٧٤٨
درهم امارات ٩٦٩ ٠.٢٧٢٣٤ ٠.٢٠٤٣٩ ٠.٢٣١٦٥ ٠.٣٠٨٦ ١.٠٢١٠٧ ٠.٣٥٠٢ ١ ١.٠٤٦٤٤ ٠.٣٥٩٨٢
لير ترکيه ٩٢٦ ٠.٢٦٠٢٦ ٠.١٩٥٣٢ ٠.٢٢١٣٧ ٠.٢٩٤٩ ٠.٩٧٥٧٦ ٠.٣٣٤٦٦ ٠.٩٥٥٦٢ ١ ٠.٣٤٣٨٥
دلار استراليا ٢,٦٩٣ ٠.٧٥٦٨٩ ٠.٥٦٨٠٢ ٠.٦٤٣٨ ٠.٨٥٧٦٤ ٢.٨٣٧٧٢ ٠.٩٧٣٢٦ ٢.٧٧٩١٥ ٢.٩٠٨٢١ ١
اين مقدار : از اين ارز : به اين ارز :
نتيجه :
Copyright © 2011 Tosee Saderat Bank Brokerage Co(Portfolio Management). all Rights Reserved. Powered by : Rayanhamafza.com