آخرين اطلاعات مربوط به ٢٦/٠٧/١٣٩٦ ساعت:  ١٤:٤٥
نرخ برابري ارزها
  تومان دلار آمريكا پوند يورو يكصد ين ژاپن ريال عربستان دلار كانادا درهم امارات لير ترکيه دلار استراليا
تومان ١ ٠.٠٠٠٢٩ ٠.٠٠٠٠٢ ٠.٠٠٠٢٥ ٠.٠٠٠٣٣ ٠.٠٠١١ ٠.٠٠٠٣٦ ٠.٠٠١٠٧ ٠.٠٠١٠٧ ٠.٠٠٠٣٧
دلار آمريكا ٣,٤٢٧ ١ ٠.٠٧٥٨٤ ٠.٨٤٩٩٥ ١.١٢٢٥ ٣.٧٥٣٥٦ ١.٢٥٠٧٣ ٣.٦٧٣١ ٣.٦٦٥٢٤ ١.٢٧٤٤٥
پوند ٤٥,١٨٨ ١٣.١٨٥٨٨ ١ ١١.٢٠٧٣٤ ١٤.٨٠١١٨ ٤٩.٤٩٣٩٨ ١٦.٤٩١٩٧ ٤٨.٤٣٣٠١ ٤٨.٣٢٩٤١ ١٦.٨٠٤٧٦
يورو ٤,٠٣٢ ١.١٧٦٥٤ ٠.٠٨٩٢٣ ١ ١.٣٢٠٦٧ ٤.٤١٦٢١ ١.٤٧١٥٣ ٤.٣٢١٥٤ ٤.٣١٢٣ ١.٤٩٩٤٤
يكصد ين ژاپن ٣,٠٥٣ ٠.٨٩٠٨٧ ٠.٠٦٧٥٦ ٠.٧٥٧١٩ ١ ٣.٣٤٣٩٢ ١.١١٤٢٣ ٣.٢٧٢٢٤ ٣.٢٦٥٢٤ ١.١٣٥٣٧
ريال عربستان ٩١٣ ٠.٢٦٦٤١ ٠.٠٢٠٢ ٠.٢٢٦٤٤ ٠.٢٩٩٠٥ ١ ٠.٣٣٣٢١ ٠.٩٧٨٥٦ ٠.٩٧٦٤٧ ٠.٣٣٩٥٣
دلار كانادا ٢,٧٤٠ ٠.٧٩٩٥٣ ٠.٠٦٠٦٤ ٠.٦٧٩٥٦ ٠.٨٩٧٤٨ ٣.٠٠١١ ١ ٢.٩٣٦٧٦ ٢.٩٣٠٤٨ ١.٠١٨٩٧
درهم امارات ٩٣٣ ٠.٢٧٢٢٥ ٠.٠٢٠٦٥ ٠.٢٣١٤ ٠.٣٠٥٦ ١.٠٢١٩١ ٠.٣٤٠٥١ ١ ٠.٩٩٧٨٦ ٠.٣٤٦٩٧
لير ترکيه ٩٣٥ ٠.٢٧٢٨٣ ٠.٠٢٠٦٩ ٠.٢٣١٨٩ ٠.٣٠٦٢٦ ١.٠٢٤١ ٠.٣٤١٢٤ ١.٠٠٢١٤ ١ ٠.٣٤٧٧١
دلار استراليا ٢,٦٨٩ ٠.٧٨٤٦٥ ٠.٠٥٩٥١ ٠.٦٦٦٩١ ٠.٨٨٠٧٧ ٢.٩٤٥٢٤ ٠.٩٨١٣٩ ٢.٨٨٢١ ٢.٨٧٥٩٤ ١
اين مقدار : از اين ارز : به اين ارز :
نتيجه :
Copyright © 2011 Tosee Saderat Bank Brokerage Co(Portfolio Management). all Rights Reserved. Powered by : Rayanhamafza.com