آخرين اطلاعات مربوط به ٠٣/٠٣/١٣٩٦ ساعت:  ١٦:٠٠
نرخ برابري ارزها
  تومان دلار آمريكا پوند يورو يكصد ين ژاپن ريال عربستان دلار كانادا درهم امارات لير ترکيه دلار استراليا
تومان ١ ٠.٠٠٠٣١ ٠.٠٠٠٢٤ ٠.٠٠٠٢٨ ٠.٠٠٠٣٤ ٠.٠٠١١٦ ٠.٠٠٠٤٢ ٠.٠٠١١٣ ٠.٠٠١١ ٠.٠٠٠٤١
دلار آمريكا ٣,٢٤٤ ١ ٠.٧٧٠٧٣ ٠.٨٩٤١٦ ١.١١٩٠١ ٣.٧٥٠٢٩ ١.٣٥٣٣٦ ٣.٦٧٣٨٤ ٣.٥٨٠٥٧ ١.٣٤١٦
پوند ٤,٢٠٩ ١.٢٩٧٤٧ ١ ١.١٦٠١٤ ١.٤٥١٨٨ ٤.٨٦٥٩ ١.٧٥٥٩٤ ٤.٧٦٦٧ ٤.٦٤٥٧ ١.٧٤٠٦٩
يورو ٣,٦٢٨ ١.١١٨٣٧ ٠.٨٦١٩٦ ١ ١.٢٥١٤٧ ٤.١٩٤٢٢ ١.٥١٣٥٦ ٤.١٠٨٧٢ ٤.٠٠٤٤٢ ١.٥٠٠٤١
يكصد ين ژاپن ٢,٨٩٩ ٠.٨٩٣٦٥ ٠.٦٨٨٧٦ ٠.٧٩٩٠٦ ١ ٣.٣٥١٤٥ ١.٢٠٩٤٣ ٣.٢٨٣١٣ ٣.١٩٩٧٨ ١.١٩٨٩٢
ريال عربستان ٨٦٥ ٠.٢٦٦٦٥ ٠.٢٠٥٥١ ٠.٢٣٨٤٢ ٠.٢٩٨٣٨ ١ ٠.٣٦٠٨٧ ٠.٩٧٩٦١ ٠.٩٥٤٧٥ ٠.٣٥٧٧٣
دلار كانادا ٢,٣٩٧ ٠.٧٣٨٩ ٠.٥٦٩٤٩ ٠.٦٦٠٦٩ ٠.٨٢٦٨٤ ٢.٧٧١١ ١ ٢.٧١٤٦١ ٢.٦٤٥٧ ٠.٩٩١٣٢
درهم امارات ٨٨٣ ٠.٢٧٢١٩ ٠.٢٠٩٧٩ ٠.٢٤٣٣٨ ٠.٣٠٤٥٩ ١.٠٢٠٨١ ٠.٣٦٨٣٨ ١ ٠.٩٧٤٦١ ٠.٣٦٥١٨
لير ترکيه ٩٠٦ ٠.٢٧٩٢٨ ٠.٢١٥٢٥ ٠.٢٤٩٧٢ ٠.٣١٢٥٢ ١.٠٤٧٤ ٠.٣٧٧٩٧ ١.٠٢٦٠٥ ١ ٠.٣٧٤٦٩
دلار استراليا ٢,٤١٨ ٠.٧٤٥٣٨ ٠.٥٧٤٤٨ ٠.٦٦٦٤٨ ٠.٨٣٤٠٨ ٢.٧٩٥٣٨ ١.٠٠٨٧٦ ٢.٧٣٨٣٩ ٢.٦٦٨٨٧ ١
اين مقدار : از اين ارز : به اين ارز :
نتيجه :
Copyright © 2011 Tosee Saderat Bank Brokerage Co(Portfolio Management). all Rights Reserved. Powered by : Rayanhamafza.com