آخرين اطلاعات مربوط به ٠٧/٠١/١٣٩٦ ساعت:  ١٣:٠٥
نرخ برابري ارزها
  تومان دلار آمريكا پوند يورو يكصد ين ژاپن ريال عربستان دلار كانادا درهم امارات لير ترکيه دلار استراليا
تومان ١ ٠.٠٠٠٣١ ٠.٠٠٠٢٥ ٠.٠٠٠٢٨ ٠.٠٠٠٣٤ ٠.٠٠١١٦ ٠.٠٠٠٤١ ٠.٠٠١١٣ ٠.٠٠١١١ ٠.٠٠٠٤
دلار آمريكا ٣,٢٤١ ١ ٠.٧٩٨٢٨ ٠.٩٢١٧٩ ١.١٠٣٥١ ٣.٧٥١١٦ ١.٣٣٢٦٥ ٣.٦٧٤٦ ٣.٦٠٥١٢ ١.٣١٠٥٥
پوند ٤,٠٦٠ ١.٢٥٢٧ ١ ١.١٥٤٧٢ ١.٣٨٢٣٦ ٤.٦٩٩٠٧ ١.٦٦٩٤١ ٤.٦٠٣١٧ ٤.٥١٦١٣ ١.٦٤١٧٣
يورو ٣,٥١٦ ١.٠٨٤٨٥ ٠.٨٦٦٠١ ١ ١.١٩٧١٤ ٤.٠٦٩٤٤ ١.٤٤٥٧٢ ٣.٩٨٦٣٩ ٣.٩١١٠١ ١.٤٢١٧٥
يكصد ين ژاپن ٢,٩٣٧ ٠.٩٠٦٢ ٠.٧٢٣٤ ٠.٨٣٥٣٢ ١ ٣.٣٩٩٣١ ١.٢٠٧٦٥ ٣.٣٢٩٩٣ ٣.٢٦٦٩٦ ١.١٨٧٦٣
ريال عربستان ٨٦٤ ٠.٢٦٦٥٨ ٠.٢١٢٨١ ٠.٢٤٥٧٣ ٠.٢٩٤١٨ ١ ٠.٣٥٥٢٦ ٠.٩٧٩٥٩ ٠.٩٦١٠٧ ٠.٣٤٩٣٧
دلار كانادا ٢,٤٣٢ ٠.٧٥٠٣٩ ٠.٥٩٩٠١ ٠.٦٩١٧ ٠.٨٢٨٠٦ ٢.٨١٤٨١ ١ ٢.٧٥٧٣٧ ٢.٧٠٥٢٣ ٠.٩٨٣٤٢
درهم امارات ٨٨٢ ٠.٢٧٢١٤ ٠.٢١٧٢٤ ٠.٢٥٠٨٥ ٠.٣٠٠٣١ ١.٠٢٠٨٣ ٠.٣٦٢٦٦ ١ ٠.٩٨١٠٩ ٠.٣٥٦٦٥
لير ترکيه ٨٩٩ ٠.٢٧٧٣٨ ٠.٢٢١٤٣ ٠.٢٥٥٦٩ ٠.٣٠٦٠٩ ١.٠٤٠٥١ ٠.٣٦٩٦٥ ١.٠١٩٢٧ ١ ٠.٣٦٣٥٣
دلار استراليا ٢,٤٧٣ ٠.٧٦٣٠٤ ٠.٦٠٩١١ ٠.٧٠٣٣٦ ٠.٨٤٢٠٢ ٢.٨٦٢٢٧ ١.٠١٦٨٦ ٢.٨٠٣٨٥ ٢.٧٥٠٨٣ ١
اين مقدار : از اين ارز : به اين ارز :
نتيجه :
Copyright © 2011 Tosee Saderat Bank Brokerage Co(Portfolio Management). all Rights Reserved. Powered by : Rayanhamafza.com