آخرين اطلاعات مربوط به ٠٢/٠٢/١٣٩٧ ساعت:  ١٧:٣٢
نرخ برابري ارزها
  تومان دلار آمريكا پوند يورو يكصد ين ژاپن ريال عربستان دلار كانادا درهم امارات لير ترکيه دلار استراليا
تومان ١ ٠.٠٠٠٢٤ ٠.٠٠٠١٧ ٠.٠٠٠١٩ ٠.٠٠٠٢٦ ٠.٠٠٠٨٩ ٠.٠٠٠٣ ٠.٠٠٠٨٧ ٠.٠٠٠٩٧ ٠.٠٠٠٣١
دلار آمريكا ٤,٢٠٠ ١ ٠.٧١٤١٦ ٠.٨١٣٨ ١.٠٧٦٦٥ ٣.٧٥ ١.٢٧٦٦ ٣.٦٧٤٥٤ ٤.٠٧٧٦٧ ١.٣٠٣٩٤
پوند ٥,٨٨١ ١.٤٠٠٢٤ ١ ١.١٣٩٥١ ١.٥٠٧٥٦ ٥.٢٥٠٨٩ ١.٧٨٧٥٤ ٥.١٤٥٢٣ ٥.٧٠٩٧١ ١.٨٢٥٨٣
يورو ٥,١٦١ ١.٢٢٨٨١ ٠.٨٧٧٥٧ ١ ١.٣٢٢٩٩ ٤.٦٠٨٠٤ ١.٥٦٨٦٩ ٤.٥١٥٣١ ٥.٠١٠٦٨ ١.٦٠٢٣
يكصد ين ژاپن ٣,٩٠١ ٠.٩٢٨٨١ ٠.٦٦٣٣٢ ٠.٧٥٥٨٦ ١ ٣.٤٨٣٠٤ ١.١٨٥٧١ ٣.٤١٢٩٥ ٣.٧٨٧٣٨ ١.٢١١١١
ريال عربستان ١,١٢٠ ٠.٢٦٦٦٧ ٠.١٩٠٤٤ ٠.٢١٧٠١ ٠.٢٨٧١١ ١ ٠.٣٤٠٤٣ ٠.٩٧٩٨٨ ١.٠٨٧٣٨ ٠.٣٤٧٧٢
دلار كانادا ٣,٢٩٠ ٠.٧٨٣٣٣ ٠.٥٥٩٤٣ ٠.٦٣٧٤٧ ٠.٨٤٣٣٧ ٢.٩٣٧٥ ١ ٢.٨٧٨٣٩ ٣.١٩٤١٧ ١.٠٢١٤٢
درهم امارات ١,١٤٣ ٠.٢٧٢١٤ ٠.١٩٤٣٥ ٠.٢٢١٤٧ ٠.٢٩٣ ١.٠٢٠٥٤ ٠.٣٤٧٤٢ ١ ١.١٠٩٧١ ٠.٣٥٤٨٦
لير ترکيه ١,٠٣٠ ٠.٢٤٥٢٤ ٠.١٧٥١٤ ٠.١٩٩٥٧ ٠.٢٦٤٠٣ ٠.٩١٩٦٤ ٠.٣١٣٠٧ ٠.٩٠١١٤ ١ ٠.٣١٩٧٨
دلار استراليا ٣,٢٢١ ٠.٧٦٦٩ ٠.٥٤٧٧ ٠.٦٢٤١ ٠.٨٢٥٦٩ ٢.٨٧٥٨٩ ٠.٩٧٩٠٣ ٢.٨١٨٠٢ ٣.١٢٧١٨ ١
اين مقدار : از اين ارز : به اين ارز :
نتيجه :
Copyright © 2011 Tosee Saderat Bank Brokerage Co(Portfolio Management). all Rights Reserved. Powered by : Rayanhamafza.com