آخرين اطلاعات مربوط به ٢٦/١٢/١٣٩٦ ساعت:  ١٤:٤٥
شركت‌ها
نماد: 
انتخابي: 
افست در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/١٢/٢٦
تثبیت شده: آخرين اطلاعات:٢٦/١٢/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت درصد تغییر:   آخرين قيمت: ١١,٨٥٥ درصد تغییر: (٢.٣٦)
بالاترین: تعداد خريدار: بهترين عرضه: ١١,٨٨٠ بهترين تقاضا: ١١,٥٩١
ميانگين قیمت: حجم معامله: سفارش عرضه: ١ سفارش تقاضا: ١
پائین ترین: جمع معامله: تعداد عرضه: ١,٥٨٦ تعداد تقاضا: ١٠٠
اخبار
افست - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 ٢٢/٠٩/١٣٩١
افست - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره ١٩/٠٧/١٣٩١
افست - تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29(اصلاحيه) ١٧/٠٧/١٣٩١
افست - تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٠٣/٠٧/١٣٩١
افست - تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٠٣/٠٧/١٣٩١
افست - آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢٠/٠٦/١٣٩١
افست- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١٥/٠٥/١٣٩١
افست- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه ٢٧/٠٤/١٣٩١
افست- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 ٢٧/٠٤/١٣٩١
افست- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ١٤/٠٤/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ٦-٧٧٣٣٩٠٩٣
فاكس: ٧٧٣٣٩٠٩٧
آدرس: جاده آبعلي، سه راه سازمان آب
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
Copyright © 2011 Tosee Saderat Bank Brokerage Co(Portfolio Management). all Rights Reserved. Powered by : Rayanhamafza.com