آخرين اطلاعات مربوط به ٢٧/١٢/١٣٩٦ ساعت:  ٠٩:٠٥
شركت‌ها
نماد: 
انتخابي: 
بیمه میهن در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/١٢/٢٧
تثبیت شده: آخرين اطلاعات:٢٧/١٢/١٣٩٦   ساعت: ٠٩:٠٥
آخرين قيمت درصد تغییر:   آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: تعداد خريدار: بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: حجم معامله: سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: جمع معامله: تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
بيمه ميهن- صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه منتهي به 29/12/90 ١١/٠٥/١٣٩١
بيمه ميهن- خلاصه تصميمات مجمع عمومي فوق العاده مورخ 31/04/91 ١١/٠٥/١٣٩١
بيمه ميهن- صورتهاي مالي دوره مالي منتهي به 31 خرداد 1391 (به پيوست) ٠٩/٠٥/١٣٩١
بيمه ميهن- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/2 ١٠/٠٤/١٣٩١
بيمه ميهن- آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١٠/٠٤/١٣٩١
بيمه ميهن- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١٠/٠٤/١٣٩١
بيمه ميهن- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١٠/٠٤/١٣٩١
بيمه ميهن- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 30/12/91 ٢٧/٠٢/١٣٩١
بيمه ميهن- آگهي ثبت تأديه كامل سرمايه تعهدي بيمه ميهن ٠٨/١٢/١٣٩٠
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
Copyright © 2011 Tosee Saderat Bank Brokerage Co(Portfolio Management). all Rights Reserved. Powered by : Rayanhamafza.com