آخرين اطلاعات مربوط به ٢٦/١٢/١٣٩٦ ساعت:  ١٤:٤٥
شركت‌ها
نماد: 
انتخابي: 
پتروشیمی ممسنی در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/١٢/٢٦
تثبیت شده: آخرين اطلاعات:٢٦/١٢/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت درصد تغییر:   آخرين قيمت: ١,٦٥٠ درصد تغییر: (٠.٠٦)
بالاترین: تعداد خريدار: بهترين عرضه: ٠ بهترين تقاضا: ٠
ميانگين قیمت: حجم معامله: سفارش عرضه: ٠ سفارش تقاضا: ٠
پائین ترین: جمع معامله: تعداد عرضه: ٠ تعداد تقاضا: ٠
اخبار
پتروشيمي ممسني- اطلاعيه افزايش سرمايه و پيوستهاي اطلاعيه شامل گزارش توجيهي و بيانيه ثبت ٢٤/٠٧/١٣٩١
پتروشيمي ممسني- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٠٣/٠٢/١٣٩١
پتروشيمي ممسني- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1391/06/31 ١٦/١٢/١٣٩٠
پتروشيمي ممسني - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1390/09/30 ١١/١١/١٣٩٠
پتروشيمي ممسني - تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 6 ماهه منتهي به 1390/06/31 ١٣/١٠/١٣٩٠
پتروشيمي ممسني - خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي دوره منتهي به 31/06/90 (به پيوست) ١٢/١٠/١٣٩٠
پتروشيمي ممسني - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1390/06/31(حسابرسي شده) ٠٧/١٠/١٣٩٠
پتروشيمي ممسني - گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 6 ماهه منتهي به 1390/06/31 ٠٤/١٠/١٣٩٠
پتروشيمي ممسني - آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 6 ماهه منتهي به 1390/06/31 ٠٣/١٠/١٣٩٠
پتروشيمي ممسني - گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1391/06/31 ٠٣/١٠/١٣٩٠
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
Copyright © 2011 Tosee Saderat Bank Brokerage Co(Portfolio Management). all Rights Reserved. Powered by : Rayanhamafza.com