آخرين اطلاعات مربوط به ٠٢/٠٢/١٣٩٧ ساعت:  ١٧:٣٢
شركت‌ها
نماد: 
انتخابي: 
پتروشيمي اميركبير در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٢/٠٢
تثبیت شده: آخرين اطلاعات:٠٢/٠٢/١٣٩٧   ساعت: ١٧:٣٢
آخرين قيمت درصد تغییر:   آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: تعداد خريدار: بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: حجم معامله: سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: جمع معامله: تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
پتروشيمي امير كبير - تصميمات مجمع عمومي عادي به‌طور فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 ٢٢/٠٧/١٣٩١
پتروشيمي امير كبير - آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده ١٠/٠٧/١٣٩١
پتروشيمي امير كبير - لغو آگهي (اطلاعيه) دعوت به مجمع عمومي ٠١/٠٧/١٣٩١
پتروشيمي امير كبير - عدم برگزاري جلسه پس از تنفس مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 27/06/91 ٢٩/٠٦/١٣٩١
پتروشيمي امير كبير- تغيير مدير عامل ١١/٠٥/١٣٩١
پتروشيمي امير كبير- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١١/٠٥/١٣٩١
پتروشيمي امير كبير- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٠٣/٠٥/١٣٩١
پتروشيمي امير كبير- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي سال مالي منتهي به 29/12/90 ٢٧/٠٤/١٣٩١
پتروشيمي امير كبير- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢٠/٠٤/١٣٩١
پتروشيمي امير كبير- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢٠/٠٤/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
Copyright © 2011 Tosee Saderat Bank Brokerage Co(Portfolio Management). all Rights Reserved. Powered by : Rayanhamafza.com