آخرين اطلاعات مربوط به ٠٢/٠٢/١٣٩٧ ساعت:  ١٧:٣٢
شركت‌ها
نماد: 
انتخابي: 
سايپاشيشه در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٢/٠٢
تثبیت شده: آخرين اطلاعات:٠٢/٠٢/١٣٩٧   ساعت: ١٧:٣٢
آخرين قيمت درصد تغییر:   آخرين قيمت: ١,٠٨٣ درصد تغییر: ٣.٢٤
بالاترین: تعداد خريدار: بهترين عرضه: ١,١١٤ بهترين تقاضا: ١,١٠٢
ميانگين قیمت: حجم معامله: سفارش عرضه: ١ سفارش تقاضا: ١
پائین ترین: جمع معامله: تعداد عرضه: ١٠,٠٠٠ تعداد تقاضا: ٦,٠٠٠
اخبار
سايپا شيشه - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه (حسابرسي شده) ٠١/٠٩/١٣٩١
سايپا شيشه - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه ١٦/٠٨/١٣٩١
سايپا شيشه- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 ١١/٠٥/١٣٩١
سايپا شيشه- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه ١١/٠٥/١٣٩١
سايپا شيشه- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٣١/٠٣/١٣٩١
سايپا شيشه- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢٠/٠٣/١٣٩١
سايپا شيشه- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ٢٠/٠٣/١٣٩١
سايپا شيشه- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١٦/٠٣/١٣٩١
ايپا شيشه- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١٦/٠٣/١٣٩١
سايپا شيشه- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١٦/٠٣/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ٨٨٩٠١٤٣٤-٨٨٨٩٩٦٣٧
فاكس:
آدرس: كيلومتر ١٣ جاده مخصوص كرج كارخانه : قزوين ، شهر صنعتي البرز قزوين ، خيابان ابن سينا ، خيابان حكمت ١٥ ، شركت سايپا شيشه
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
Copyright © 2011 Tosee Saderat Bank Brokerage Co(Portfolio Management). all Rights Reserved. Powered by : Rayanhamafza.com