آخرين اطلاعات مربوط به ٠٢/٠٢/١٣٩٧ ساعت:  ١٧:٣٢
شركت‌ها
نماد: 
انتخابي: 
قند شيرين در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٢/٠٢
تثبیت شده: آخرين اطلاعات:٠٢/٠٢/١٣٩٧   ساعت: ١٧:٣٢
آخرين قيمت درصد تغییر:   آخرين قيمت: ٤٩,٦٨٧ درصد تغییر: ٠.٩٦
بالاترین: تعداد خريدار: بهترين عرضه: ٥٠,٦٦٧ بهترين تقاضا: ٤٩,٥٠٠
ميانگين قیمت: حجم معامله: سفارش عرضه: ١ سفارش تقاضا: ٣
پائین ترین: جمع معامله: تعداد عرضه: ١٥,٠٠٠ تعداد تقاضا: ٢,٤٤٦
اخبار
قند شيرين خراسان - اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1392/06/31 (حسابرسي نشده) ٢٩/٠٧/١٣٩١
قند شيرين خراسان - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1390/12/29(حسابرسي شده) ١٢/٠٧/١٣٩١
قند شيرين خراسان - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/06/31 بر اساس عملكرد واقعي دوره 9 ماهه ٠١/٠٦/١٣٩١
قند شيرين خراسان - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 9 ماهه منتهي به 1391/03/31 ٢٨/٠٥/١٣٩١
قند شيرين خراسان- معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره ٢٤/٠٢/١٣٩١
قند شيرين خراسان- تغييرات در EPS شركت ٠٥/٠٢/١٣٩١
قند شيرين خراسان- اطلاعيه شفاف سازي ٢٣/١٢/١٣٩٠
قند شيرين خراسان - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/06/31 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه (اصلاحيه) ٢٩/١١/١٣٩٠
قند شيرين خراسان - شفاف سازي درخصوص نرخ جديد شكر (به پيوست) ٢٥/١١/١٣٩٠
قند شيرين خراسان - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/06/31 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه ١٠/١١/١٣٩٠
مشخصات عمومي
تلفن: ٥-٢٢٢٢٧٩٨٣
فاكس: ٢٢٢٧٦٠٦١
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
Copyright © 2011 Tosee Saderat Bank Brokerage Co(Portfolio Management). all Rights Reserved. Powered by : Rayanhamafza.com