آخرين اطلاعات مربوط به ٢٦/١٢/١٣٩٦ ساعت:  ١٤:٤٥
شركت‌ها
نماد: 
انتخابي: 
موتورسازان در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/١٢/٢٦
تثبیت شده: آخرين اطلاعات:٢٦/١٢/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت درصد تغییر:   آخرين قيمت: ٣,٨٤٥ درصد تغییر: ٠.٦
بالاترین: تعداد خريدار: بهترين عرضه: ٤,٠٥٠ بهترين تقاضا: ٣,٧٧٩
ميانگين قیمت: حجم معامله: سفارش عرضه: ١ سفارش تقاضا: ٧
پائین ترین: جمع معامله: تعداد عرضه: ١٠,٠٠٠ تعداد تقاضا: ٤٦,٥٦١
اخبار
موتورسازان تراكتورسازي ايران - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 ٠٢/٠٨/١٣٩١
موتورسازان تراكتورسازي ايران- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 ١٥/٠٥/١٣٩١
موتورسازان تراكتورسازي ايران- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 ١٥/٠٥/١٣٩١
موتورسازان تراكتورسازي ايران- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه ١١/٠٥/١٣٩١
موتورسازان تراكتورسازي ايران- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢٤/٠٣/١٣٩١
موتورسازان تراكتورسازي ايران- مصوبات مجمع عمومي عادي ساليانه سال مالي منتهي به 29/12/90 ٢٤/٠٢/١٣٩١
موتورسازان تراكتورسازي ايران- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١٨/٠٢/١٣٩١
موتورسازان تراكتورسازي ايران- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ١٦/٠٢/١٣٩١
موتورسازان تراكتورسازي ايران- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١٦/٠٢/١٣٩١
موتورسازان تراكتورسازي ايران- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١١/٠٢/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ٢٢٠٤٩٣٨٣-٢٢٠٤٣٥٣٣-٠٤١١٤٢٤٨٠٠٠
فاكس: ٢٢٠١٠٧٨٣ * ٦-٠٤١١٤٢٤٥٩٤٥
آدرس: دفتر تهران : خيابان وليعصر ،روبروي جام جم ،خيابان مهيار ، شماره ٥٧
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
Copyright © 2011 Tosee Saderat Bank Brokerage Co(Portfolio Management). all Rights Reserved. Powered by : Rayanhamafza.com