آخرين اطلاعات مربوط به ٢٢/٠٩/١٣٩٦ ساعت:  ١٤:٤٥
شركت‌ها
نماد: 
انتخابي: 
ريخته گري تراكتورسازي در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٩/٢٢
تثبیت شده: آخرين اطلاعات:٢٢/٠٩/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت درصد تغییر:   آخرين قيمت: ٢,٧٠٦ درصد تغییر: (٣.٥)
بالاترین: تعداد خريدار: بهترين عرضه: ٢,٧٩٢ بهترين تقاضا: ٢,٦٦٦
ميانگين قیمت: حجم معامله: سفارش عرضه: ٢ سفارش تقاضا: ١
پائین ترین: جمع معامله: تعداد عرضه: ١١,٠٠٠ تعداد تقاضا: ٦٠٠
اخبار
ريخته گري تراكتور سازي ايران - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) ١٢/٠٩/١٣٩١
ريخته گري تراكتور سازي ايران - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 ٠٢/٠٨/١٣٩١
ريخته گري تراكتور سازي ايران- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه ١١/٠٥/١٣٩١
ريخته گري تراكتور سازي ايران- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 ٠٩/٠٥/١٣٩١
ريخته گري تراكتور سازي ايران- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٠٣/٠٣/١٣٩١
ريخته گري تراكتور سازي ايران- مصوبات مجمع عمومي عادي ساليانه سال مالي منتهي به 29/12/90 ٢٤/٠٢/١٣٩١
ريخته گري تراكتور سازي ايران- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١٦/٠٢/١٣٩١
ريخته گري تراكتور سازي ايران- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ١٦/٠٢/١٣٩١
ريخته گري تراكتور سازي ايران- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١١/٠٢/١٣٩١
ريخته گري تراكتور سازي ايران- اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 ٠٨/١٢/١٣٩٠
مشخصات عمومي
تلفن: ٨٨٨٤٥٩٧٧-٨٨٨٣٣٤١٧ * امور سهام تبريز : ٤٢٩٥٢٠٤-٠٤١١
فاكس: ٨٨٣٠٨٨٥٥ * ٤٢٤٥٨٥٣-٠٤١١
آدرس: خيابان ميرزاي شيرازي ، كوچه ١٧ ، پلاك ١٦
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
Copyright © 2011 Tosee Saderat Bank Brokerage Co(Portfolio Management). all Rights Reserved. Powered by : Rayanhamafza.com