آخرين اطلاعات مربوط به ٠٦/١٢/١٣٩٦ ساعت:  ١٣:٠٥
شركت‌ها
نماد: 
انتخابي: 
سرماآفرين در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/١٢/٠٦
تثبیت شده: آخرين اطلاعات:٠٦/١٢/١٣٩٦   ساعت: ١٣:٠٥
آخرين قيمت درصد تغییر:   آخرين قيمت: ٢,٨٠٤ درصد تغییر: (١.٠٦)
بالاترین: تعداد خريدار: بهترين عرضه: ٢,٨٧٦ بهترين تقاضا: ٢,٨١٠
ميانگين قیمت: حجم معامله: سفارش عرضه: ١ سفارش تقاضا: ١
پائین ترین: جمع معامله: تعداد عرضه: ٣,٥٠٠ تعداد تقاضا: ٦,٠٠٠
اخبار
صنايع سرما آفرين - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه ١٧/٠٨/١٣٩١
صنايع سرما آفرين - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 ٠١/٠٨/١٣٩١
صنايع سرما آفرين- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه ١١/٠٥/١٣٩١
صنايع سرما آفرين- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 ١١/٠٥/١٣٩١
صنايع سرما آفرين- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٣١/٠٤/١٣٩١
صنايع سرما آفرين- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٣١/٠٤/١٣٩١
صنايع سرما آفرين- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي سال مالي منتهي به 29/12/1390 ٢٦/٠٤/١٣٩١
صنايع سرما آفرين- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١٢/٠٤/١٣٩١
صنايع سرما آفرين- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ژ ١٢/٠٤/١٣٩١
صنايع سرما آفرين- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٠٧/٠٤/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ٨٨٧٤٤٠٧٠-٨٨٧٦٢٠٣١
فاكس: ٨٨٧٦٢٠٣٣
آدرس: خ سهروردي شمالي ، خ خرمشهر غربي ، شماره ٢٠٠ ،طبقه چهارم
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
Copyright © 2011 Tosee Saderat Bank Brokerage Co(Portfolio Management). all Rights Reserved. Powered by : Rayanhamafza.com