آخرين اطلاعات مربوط به ٠٢/٠٢/١٣٩٧ ساعت:  ١٧:٣٢
شركت‌ها
نماد: 
انتخابي: 
كمباين ايران در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٢/٠٢
تثبیت شده: آخرين اطلاعات:٠٢/٠٢/١٣٩٧   ساعت: ١٧:٣٢
آخرين قيمت درصد تغییر:   آخرين قيمت: ٧٤١ درصد تغییر: (١.٣٣)
بالاترین: تعداد خريدار: بهترين عرضه: ٧٤٠ بهترين تقاضا: ٧٣٩
ميانگين قیمت: حجم معامله: سفارش عرضه: ٢ سفارش تقاضا: ١
پائین ترین: جمع معامله: تعداد عرضه: ٥٨,٩٣٤ تعداد تقاضا: ١,٣٦٠
اخبار
كمباين سازي ايران - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 ٠١/٠٨/١٣٩١
كمباين سازي ايران - تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٠١/٠٨/١٣٩١
كمباين سازي ايران - گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 (به پيوست) ٢٩/٠٧/١٣٩١
كمباين سازي ايران - گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢٤/٠٧/١٣٩١
كمباين سازي ايران - آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢٤/٠٧/١٣٩١
كمباين سازي ايران - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 (حسابرسي شده) ٠٣/٠٧/١٣٩١
كمباين سازي ايران - تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢١/٠٦/١٣٩١
كمباين سازي ايران- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢٢/٠٥/١٣٩١
كمباين سازي ايران- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١١/٠٥/١٣٩١
كمباين سازي ايران- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢١/٠٤/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ٨٢٦٨٩٩-٨٢٨٥٠٥
فاكس: ٨٣٦٩٣٥
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
Copyright © 2011 Tosee Saderat Bank Brokerage Co(Portfolio Management). all Rights Reserved. Powered by : Rayanhamafza.com