آخرين اطلاعات مربوط به ٠٢/٠٣/١٣٩٧ ساعت:  ١٧:٠٠
شركت‌ها
نماد: 
انتخابي: 
فيبر ايران در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٣/٠٢
تثبیت شده: آخرين اطلاعات:٠٢/٠٣/١٣٩٧   ساعت: ١٧:٠٠
آخرين قيمت درصد تغییر:   آخرين قيمت: ٤,١٣٨ درصد تغییر: (١.٥٥)
بالاترین: تعداد خريدار: بهترين عرضه: ٤,١٦٥ بهترين تقاضا: ٤,٠٠١
ميانگين قیمت: حجم معامله: سفارش عرضه: ٤ سفارش تقاضا: ١
پائین ترین: جمع معامله: تعداد عرضه: ٩٠,٤٩٨ تعداد تقاضا: ٧,٧٧٧
اخبار
فيبر ايران - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه (حسابرسي شده) ١٤/٠٩/١٣٩١
فيبر ايران - مهلت استفاده از حق تقدم خريد سهام (به پيوست) ٢٤/٠٨/١٣٩١
فيبر ايران - مهلت استفاده از حق تقدم خريد سهام ٢٣/٠٨/١٣٩١
فيبر ايران - تصميمات هيئت‌مديره در خصوص افزايش سرمايه ٠٢/٠٨/١٣٩١
فيبر ايران - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 ٠١/٠٨/١٣٩١
فيبر ايران - زمان تشكيل جلسه هيئت‌مديره در خصوص افزايش سرمايه ١٨/٠٧/١٣٩١
فيبر ايران - خلاصه تصميمات مجمع عمومي فوق العاده (به پيوست) ١٧/٠٧/١٣٩١
فيبر ايران - تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 ١٧/٠٧/١٣٩١
فيبر ايران - زمان تشكيل جلسه هيئت‌مديره در خصوص افزايش سرمايه ١٧/٠٧/١٣٩١
فيبر ايران - اطلاعيه افزايش سرمايه شركت توليد فيبر ايران و پيوست اطلاعيه شامل گزارش توجيهي و بيانيه ثبت ١٣/٠٦/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ٣-٨٨٧٣٣٠٩٠
فاكس: ٨٨٧٣٩٦٣٦
آدرس: م آرژانتين - بلوار بيهقي- كوي دهم شرقي- پ ٨٩
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
Copyright © 2011 Tosee Saderat Bank Brokerage Co(Portfolio Management). all Rights Reserved. Powered by : Rayanhamafza.com