آخرين اطلاعات مربوط به ٠٦/١٢/١٣٩٦ ساعت:  ١٣:٠٥
شركت‌ها
نماد: 
انتخابي: 
صنعت بيمه در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/١٢/٠٦
تثبیت شده: آخرين اطلاعات:٠٦/١٢/١٣٩٦   ساعت: ١٣:٠٥
آخرين قيمت درصد تغییر:   آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: تعداد خريدار: بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: حجم معامله: سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: جمع معامله: تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
سرمايه گذاري صنعت بيمه - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/08/30 ٠٨/٠٩/١٣٩١
سرمايه گذاري صنعت بيمه - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/06/31 ١٠/٠٧/١٣٩١
سرمايه گذاري صنعت بيمه - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره ٢٧/٠٦/١٣٩١
سرمايه گذاري صنعت بيمه - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/05/31 ٠٦/٠٦/١٣٩١
سرمايه گذاري صنعت بيمه - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٠٥/٠٦/١٣٩١
سرمايه گذاري صنعت بيمه- صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/04/31 ١١/٠٥/١٣٩١
سرمايه گذاري صنعت بيمه- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 9 ماهه منتهي به 1391/03/31 ٠٣/٠٥/١٣٩١
سرمايه گذاري صنعت بيمه- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي 1390/11/30 ٣١/٠٤/١٣٩١
لبنيات كالبر- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ٢٦/٠٤/١٣٩١
سرمايه گذاري صنعت بيمه- معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره ٢٦/٠٤/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ٨-٨٨٧٤٥٩٤٦ * ٨٨٧٦٤٠٧٨
فاكس: ٨٨٧٤٢٧٠٧
آدرس: خ سهروردي شماي- خ هويزه غربي- نبش خ مرغاب- شماره هاي ٢ و ٩٥
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
Copyright © 2011 Tosee Saderat Bank Brokerage Co(Portfolio Management). all Rights Reserved. Powered by : Rayanhamafza.com