آخرين اطلاعات مربوط به ٠٦/١٢/١٣٩٦ ساعت:  ١٤:٤٥
شركت‌ها
نماد: 
انتخابي: 
صنعت و معدن در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/١٢/٠٦
تثبیت شده: آخرين اطلاعات:٠٦/١٢/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت درصد تغییر:   آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: تعداد خريدار: بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: حجم معامله: سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: جمع معامله: تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
سرمايه گذاري صنعت و معدن - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/08/30 ٠٨/٠٩/١٣٩١
سرمايه گذاري صنعت و معدن - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1391/06/31 (حسابرسي نشده)(اصلاحيه) ٠٧/٠٩/١٣٩١
سرمايه گذاري صنعت و معدن - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1391/06/31 (حسابرسي نشده) ٢٨/٠٨/١٣٩١
سرمايه گذاري صنعت و معدن - صورت وضعيت پورتفوي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/07/30 (شركت سرمايه گذاري ايران وفرانسه) ١٧/٠٨/١٣٩١
سرمايه گذاري صنعت و معدن - تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/06/31 ١٦/٠٨/١٣٩١
سرمايه گذاري صنعت و معدن - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/07/30 ٠٩/٠٨/١٣٩١
سرمايه گذاري صنعت و معدن - آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/06/31 ٢٩/٠٧/١٣٩١
سرمايه گذاري صنعت و معدن - لغو آگهي (اطلاعيه) دعوت به مجمع عمومي ١٥/٠٧/١٣٩١
سرمايه گذاري صنعت و معدن - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/06/31 ١١/٠٧/١٣٩١
سرمايه گذاري صنعت و معدن - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1391/04/31 ( سرمايه گذاري ايران وفرانسه) ٠٨/٠٧/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ٥-٨٧٨١٧٦٢
فاكس: ٨٨٧٨١٧٦٠
آدرس: ميدان آرژانتين ، خ الوند ،خ ٢٩ ،شماره ٣٤. كد پستي١٥١٦٦
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
Copyright © 2011 Tosee Saderat Bank Brokerage Co(Portfolio Management). all Rights Reserved. Powered by : Rayanhamafza.com