آخرين اطلاعات مربوط به ٠١/٠٩/١٣٩٦ ساعت:  ١٤:٤٥
شركت‌ها
نماد: 
انتخابي: 
سرمايه گذاري ملي ايران در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٩/٠١
تثبیت شده: آخرين اطلاعات:٠١/٠٩/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت درصد تغییر:   آخرين قيمت: ١,٤٣٦ درصد تغییر: (٠.٤٩)
بالاترین: تعداد خريدار: بهترين عرضه: ١,٤٣٥ بهترين تقاضا: ١,٤٢٦
ميانگين قیمت: حجم معامله: سفارش عرضه: ١ سفارش تقاضا: ١
پائین ترین: جمع معامله: تعداد عرضه: ١٧,٣٤٤ تعداد تقاضا: ٣٠,٠٠٠
اخبار
سرمايه گذاري ملي ايران - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/08/30 ٠٨/٠٩/١٣٩١
سرمايه گذاري ملي ايران - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 9 ماهه منتهي به 1391/06/31 ٢٩/٠٧/١٣٩١
سرمايه گذاري ملي ايران - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/06/31 ٠٥/٠٧/١٣٩١
سرمايه گذاري ملي ايران - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/03/31 ٠٥/٠٦/١٣٩١
سرمايه گذاري ملي ايران- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/09/30 ١٥/٠٥/١٣٩١
سرمايه گذاري ملي ايران- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1391/09/30 ١٥/٠٥/١٣٩١
سرمايه گذاري ملي ايران- صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/04/31 ١١/٠٥/١٣٩١
سرمايه گذاري ملي ايران- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/03/31 ٠٣/٠٥/١٣٩١
سرمايه گذاري ملي ايران- صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/02/31 ٠٨/٠٣/١٣٩١
سرمايه گذاري ملي ايران- اطلاعيه شفاف سازي ٣٠/٠٢/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ٦-٨٨٩٠٣٢٩٣*٨٨٨٩٢٦٤٩*٨٨٩٠٧٦٧٠*٨٨٩١٩٦٦٢*٨٨٨٩٠٥٩٢*٨٨٨٩٢٦٤٩
فاكس: ٨٨٩٠٢٧٩٦
آدرس: خ آبان جنوبي ،نبش چهارراه ورشو ، شماره ٢٧ صندوق پستي ١٤١٥٥/٤٧٧٥-٤١- ساختمان شهيد بهمن پور
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
Copyright © 2011 Tosee Saderat Bank Brokerage Co(Portfolio Management). all Rights Reserved. Powered by : Rayanhamafza.com