آخرين اطلاعات مربوط به ٠٢/١١/١٣٩٦ ساعت:  ١٤:٣٥
شركت‌ها
نماد: 
انتخابي: 
فراورده هاي نسوز ايران در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/١١/٠٢
تثبیت شده: آخرين اطلاعات:٠٢/١١/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٣٥
آخرين قيمت درصد تغییر:   آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: تعداد خريدار: بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: حجم معامله: سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: جمع معامله: تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
فرآورده هاي نسوز ايران - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 ٠١/٠٨/١٣٩١
فرآورده هاي نسوز ايران - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1384/12/29 (حسابرسي شده) ٢٠/٠٦/١٣٩١
فرآورده هاي نسوز ايران - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1383/12/30 (حسابرسي شده) ٢٠/٠٦/١٣٩١
فرآورده هاي نسوز ايران - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1382/12/29 (حسابرسي شده) ٢٠/٠٦/١٣٩١
فرآورده هاي نسوز ايران - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1385/12/29 (حسابرسي شده) ٢٠/٠٦/١٣٩١
فرآورده هاي نسوز ايران - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1386/12/29 (حسابرسي شده) ٢٠/٠٦/١٣٩١
فرآورده هاي نسوز ايران- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه ١١/٠٥/١٣٩١
فرآورده هاي نسوز ايران- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 ١١/٠٥/١٣٩١
فرآورده هاي نسوز ايران- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢٠/٠٣/١٣٩١
فرآورده هاي نسوز ايران- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام براي سال مالي منتهي به 29/12/90 ١٦/٠٣/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ٢-٣٢٤٧٦١-٣٢٠١٢٠(٠٣١)
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
Copyright © 2011 Tosee Saderat Bank Brokerage Co(Portfolio Management). all Rights Reserved. Powered by : Rayanhamafza.com