آخرين اطلاعات مربوط به ٠٢/٠٣/١٣٩٧ ساعت:  ١٧:٠٠
شركت‌ها
نماد: 
انتخابي: 
گروه پتروشيمي س.ايرانيان در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٣/٠٢
تثبیت شده: آخرين اطلاعات:٠٢/٠٣/١٣٩٧   ساعت: ١٧:٠٠
آخرين قيمت درصد تغییر:   آخرين قيمت: ١,٢٢١ درصد تغییر: (٢.٦٣)
بالاترین: تعداد خريدار: بهترين عرضه: ١,١٩٠ بهترين تقاضا: ١,١٨٤
ميانگين قیمت: حجم معامله: سفارش عرضه: ١ سفارش تقاضا: ١
پائین ترین: جمع معامله: تعداد عرضه: ٢٧,٥٠٠ تعداد تقاضا: ١٠,٠٠٠
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
Copyright © 2011 Tosee Saderat Bank Brokerage Co(Portfolio Management). all Rights Reserved. Powered by : Rayanhamafza.com