آخرين اطلاعات مربوط به ٠١/٠٩/١٣٩٦ ساعت:  ١٤:٤٥
شركت‌ها
نماد: 
انتخابي: 
داروسازي لقمان در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٩/٠١
تثبیت شده: آخرين اطلاعات:٠١/٠٩/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت درصد تغییر:   آخرين قيمت: ٢,٧٥٢ درصد تغییر: ١.١
بالاترین: تعداد خريدار: بهترين عرضه: ٢,٧٨٨ بهترين تقاضا: ٢,٧٢٧
ميانگين قیمت: حجم معامله: سفارش عرضه: ١ سفارش تقاضا: ١
پائین ترین: جمع معامله: تعداد عرضه: ١٠,٠٠٠ تعداد تقاضا: ٧٠٠
اخبار
داروئي و بهداشتي لقمان - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه ٢٩/٠٨/١٣٩١
داروئي و بهداشتي لقمان - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 ٢٩/٠٧/١٣٩١
داروئي و بهداشتي لقمان - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه ٢٩/٠٧/١٣٩١
داروئي و بهداشتي لقمان - تصميمات مجمع عمومي عادي به‌طور فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 ٢٤/٠٧/١٣٩١
داروئي و بهداشتي لقمان - آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده ١١/٠٧/١٣٩١
داروئي و بهداشتي لقمان- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٠٩/٠٥/١٣٩١
داروئي و بهداشتي لقمان- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه ٠٣/٠٥/١٣٩١
داروئي و بهداشتي لقمان- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 ٠٢/٠٥/١٣٩١
داروئي و بهداشتي لقمان- خلاصه تصميمات مجمع عادي ساليانه ٢٦/٠٤/١٣٩١
داروئي و بهداشتي لقمان- معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره ٢٠/٠٤/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ٥-٤٤٥٠٤١٢١
فاكس: ٤٤٥٠٤٧٥٥
آدرس: كيلومتر ١٠ جاده مخصوص كرج ، روبروي محور سازان ايران خودرو
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
Copyright © 2011 Tosee Saderat Bank Brokerage Co(Portfolio Management). all Rights Reserved. Powered by : Rayanhamafza.com